ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ. С решението си да използвате този сайт потвърждавате съгласието си с настоящите Правила и условия. Ако не сте съгласни с тези Правила и условия, не използвайте този сайт. Hasbro може по всяко време да променя тези Правила и условия.

Ограничения за използването на материали

Този сайт е защитен с авторски права. Всеки текстов или графичен материал, който копирате, отпечатате, или изтеглите, ви се предоставя по лиценз от Hasbro, Inc. и/или техните филиали („Hasbro“) единствено за лична нетърговска употреба във вашия дом, при условие че не променяте и изтривате известията за авторски права, търговски марки или други права на собственост.

Ако изтеглите софтуер от този сайт, се счита, че въпросният софтуер, включително всички файлове и изображения, които се съдържат в софтуера или се генерират чрез него, както и придружаващите данни (наричани заедно тук „Софтуер“), ви е отдаден по лиценз от Hasbro единствено за лична нетърговска употреба във вашия дом. Hasbro не прехвърля права нито върху притежанието, нито върху интелектуалната собственост върху Софтуера, и също така Hasbro запазва пълно и цялостно притежание на Софтуера, както и всички свързани права върху интелектуалната собственост. Не може да продавате, разпространявате повторно, или да дублирате Софтуера, нито да декомпилирате модифицирате, да правите обратна разработка или деасемблирате, или по друг начин да привеждате Софтуера под форма, годна за четене от човек. Всички търговски марки и лога се притежават от Hasbro или неговите лицензодатели и нямате право да ги копирате или използвате по какъвто и да е начин.

Този сайт се контролира и управлява от Hasbro UK Limited, 4 The Square, Uxbridge, Обединеното кралство. Hasbro не декларира, че материалите в сайта са подходящи или достъпни за използване на други местоположения. Лицата, избрали да осъществят достъп до сайта от други местоположения, го правят по собствен избор и носят отговорност за спазването на местното законодателство, ако и в степента, до която то е приложимо. Софтуерът от този сайт е предмет на контролите върху износа от САЩ. Никакъв софтуер от този сайт не може да бъде изтеглян или по друг начин изнасян или реекспортиран в/ъв (или за граждани или жители на) Куба, Ирак, Либия, Северна Корея, Иран, Сирия или друга държава, за която Съединените щати са наложили ембарго върху стоки или всеки от списъка на министерството на финансите на САЩ със специално обозначени лица, или таблицата за отказ на поръчки на министерството на търговията на САЩ. С решението си да използвате Софтуера вие декларирате и гарантирате, че не се намирате в/ъв, под контрола на, и не сте гражданин или жител на нито една от държавите и не присъствате в тези списъци.

Отказ от отговорност и ограничаване на отговорности; Прогнозни изявления

Hasbro може от време на време да променя, премества и изтрива части от този сайт или да добавя такива.

МАТЕРИАЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“, БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ИЗРИЧНИ ИЛИ НЕГЛАСНИ ГАРАНЦИИ. HASBRO НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ДЕКЛАРИРА НИЩО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ В ТОЗИ САЙТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ТОЧНОСТ, КОРЕКТНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГО.

Всички материали, включително, но не само, ежегодните отчети за акционерите, прессъобщенията и документите, подадени от Hasbro в Securities and Exchange Commission („SEC“), дублирани на този сайт са актуални към първоначалната дата на публикуване или подаване. Фактът, че даден документ е наличен на този сайт не означава, че информацията в него не е била модифицирана или заместена от по-нова заради определени събития или последващи документи или регистрации. Всички прогнозни изявления, дублирани на този сайт, са актуални към първоначалната дата на документа, в който въпросното твърдение е било публикувано или регистрирано, и трябва да се чете заедно с определени фактори, посочени в Годишния отчет на компанията във Form 10-K под заглавието Forward-Looking Statements („Прогнозни изявления“), тримесечните отчети на компанията във Form 10-Q под заглавието Other Information („Друга информация“) и в други документи, подадени от Hasbro в SEC, които са налични на този сайт или в Edgar Database на SEC, които биха могли да станат причина действителните бъдещи събития или резултати значително да се различават от очакваните. Hasbro не носи задължение и няма правила, по силата на които да актуализира каквато и да е информация или твърдения, които се съдържат на сайта, и затова не трябва да се разчита, че такава информация и такива твърдения са актуални към датата, на която извършвате достъп до този сайт. Освен това всяка част от материалите, налични на този сайт, може да съдържа технически неточности и печатни грешки. Възможно е от време на време без предизвестие да се правят промени в материалите, налични на този сайт, в Софтуера и в продуктите, описани на сайта.

HASBRO ОТХВЪРЛЯ ДО НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ НЕГЛАСНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕГЛАСНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И БЕЗВРЕДНОСТ. HASBRO НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ ПОЛЕЗНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА ТОЗИ САЙТ. HASBRO НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В МАТЕРИАЛИТЕ, НАЛИЧНИ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ, ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКА, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОПРАВЯНИ, ИЛИ ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ, ТОЗИ САЙТ, ИЛИ ТОЗИ СЪРВЪР, СА СВОБОДНИ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. ВИЕ (А НЕ HASBRO) ПОЕМАТЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВСЯКО НУЖНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ И КОРИГИРАНЕ.

HASBRO НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, СЛУЧАИ НА НЕБРЕЖНОСТ, ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НА НЕСПОСОБНОСТТА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ САЙТА ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ИЗТЕГЛЕНИ МАТЕРИАЛИ, ДОРИ АКО HASBRO ИЛИ ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ЦЯЛОСТНАТА ОТГОВОРНОСТ НА HASBRO КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШИ СУМАТА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ НА HASBRO, АКО ИМА ТАКАВА, ЗА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ НА ТОЗИ САЙТ.

ВЪЗМОЖНО Е ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА НЕГЛАСНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПО-ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА, ТАКА ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ПО-ГОРЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

Връзки към други уеб сайтове

Hasbro не прави никакви декларации по отношение на съдържанието на други уеб сайтове, до които може да осъществите достъп от този сайт. Когато осъществите достъп до уеб сайт, който не е на Hasbro, имайте предвид, че той е независим от Hasbro и че Hasbro няма никакъв контрол върху съдържанието на този уеб сайт. Наличието на връзка към уеб сайт, който не е на Hasbro, не означава, че Hasbro одобрява или поема каквато и да е отговорност за съдържанието или използването на такъв уеб сайт.

Прекратяване

Настоящото Споразумение е в сила освен ако и докато не бъде прекратено от вас или от Hasbro. Можете да прекратите настоящото Споразумение по всяко време, като престанете да използвате този уеб сайт, при условие че всеки път, когато в миналото сте използвали уеб сайта, се подчинява на настоящото Споразумение. Hasbro може еднолично и поради каквато и да е причина, включително това, че не сте спазили условия или разпоредби на настоящото Споразумение, да прекрати настоящото Споразумение по всяко време и без предизвестие, като в съответствие с това действие ви откаже достъп до уеб сайта. При прекратяването на настоящото Споразумение от вас или Hasbro, трябва бързо да унищожите всички материали, изтеглени или получени по друг начин от този уеб сайт, както и всички копия на такива материали, независимо дали са създадени в съответствие с условията на настоящото Споразумение, или по друг начин.

Щракнете тук, за да видите Правилата за поверителностна Hasbro
© 1998 – 2020 Hasbro, Inc. Всички права запазени

Въведете рождения си ден:

Съжаляваме!

Нямате право да посещавате сайта.

OK