PRAVIDLA A PODMÍNKY POUŽITÍ

 

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK SI PROSÍM DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY POUŽITÍ. Použitím těchto stránek potvrzujete Váš souhlas s Pravidly a podmínkami použití. Pokud s Pravidly a podmínkami použití nesouhlasíte, tyto stránky nepoužívejte.  Hasbro si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel a podmínek použití.

Omezení pro použité materiály

 

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy.  Jakýkoliv materiál v textové nebo grafické formě, který vytisknete nebo zkopírujete, je Vám licencován firmou Hasbro, Inc. a/nebo jejími pobočkami ("Hasbro") pro Vaše osobní a nekomerční použití za podmínky, že nezměníte nebo nesmažete jakákoliv oznámení o autorských právech, obchodní značce nebo informace podobného typu. 

Pokud si z těchto stránek stáhnete software, je tento software, včetně všech souborů a obrázků obsažených v programu nebo jím generovaných a s tím spojených dat (dohromady popsaných termínem „Software“) považován za licencovaný firmou Hasbro pro Vaše osobní a nekomerční použití.  Hasbro zůstává majitelem nároku a duševního vlastnictví pro tento Software. Hasbro také zůstává plně a bezezbytku vlastníkem Softwaru a všech s ním spojených práv týkajících se duševního vlastnictví.  Není povoleno prodávat, dále distribuovat nebo reprodukovat Software. Není povolena rekompilace, zpětné inženýrství nebo jakékoliv další podobné změny Softwaru. Všechny ochranné značky a logo jsou vlastnictvím firmy Hasbro nebo udělovatele licence a není povoleno je jakýmkoli způsobem kopírovat nebo používat.

Tyto webové stránky jsou spravovány firmou Hasbro, Inc. z poboček v americkém státě Rhode Island. Hasbro nezaručuje, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné či dostupné i pro použití v jiných lokalitách. Ti, kteří na webové stránky z jiných lokalit přesto vstoupí, dělají tak z vlastní vůle a jsou zodpovědní za dodržování místní legislativy v rozsahu platných předpisů.  Software z těchto webových stránek podléhá americké kontrole pro export. 

Prohlášení a omezení ručení; výhledová prohlášení

 

Hasbro si vyhrazuje právo kdykoli měnit, přesouvat nebo mazat, popřípadě přidávat části těchto webových stránek.

MATERIÁLY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY „AS IS“ A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK VYJÁDŘENÝCH NEBO ODVOZENÝCH. HASBRO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ NEBO NÁSLEDKŮ POUŽITÍ OBSAHU NEBO DALŠÍCH MATERIÁLŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH OHLEDNĚ JEJICH SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A OSTATNÍCH ASPEKTŮ. 

V PLNÉM ROZSAHU A V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE FIRMA HASBRO ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK VYJÁDŘENÝCH NEBO ODVOZENÝCH, VČETNĚ, ALE NE POUZE, ODVOZENÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A NEZASAHOVÁNÍ. HASBRO NEZARUČUJE PŘESNOST, ÚPLNOST NEBO VYUŽITELNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. HASBRO NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V MATERIÁLECH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH BUDOU NEPOŠKOZENÉ NEBO BEZCHYBNÉ, ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE MATERIÁLY DOSTUPNÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO NA TOMTO SERVERU NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. VY (NE HASBRO) JSTE ZODPOVĚDNÍ ZA VŠECHNY NÁKLADY NA SERVIS, OPRAVU NEBO NÁPRAVU. 

ZA ŽÁDNÝCH PODMÍNEK A TO VČETNĚ, ALE NE POUZE, NEDBALOSTI, NEMŮŽE MÍT FIRMA HASBRO ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VÝJIMEČNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU JAKO NÁSLEDEK POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY NEBO STAŽENÉ MATERIÁLY, I KDYŽ BYLO HASBRO NEBO JEHO ZÁSTUPCE INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI PODOBNÝCH ŠKOD. ZÁVAZKY FIRMY HASBRO VZHLEDEM K VÁM V OHLEDU ŠKOD, ZTRÁT NEBO AKTIVIT (DANÝCH VE SMLOUVĚ NEBO JINAK) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU PŘESÁHNOUT ČÁSTKU (POKUD NĚJAKÁ BYLA) ZAPLACENOU FIRMĚ HASBRO ZA PRODUKTY ZAKOUPENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH.

PLATNÁ LEGISLATIVA NEMUSÍ POVOLOVAT VÝJIMKY Z ODVOZENÝCH ZÁRUK NEBO VÝŠE ZMÍNĚNÉHO ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI, TAKŽE VÝŠE ZMÍNĚNÉ VÝJIMKY SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. 

Odkazy na jiné webové stránky

 

Hasbro není v žádném případě zodpovědné za obsah jakýchkoli jiných webových stránek, na které se z těchto stránek můžete dostat. Pokud navštívíte jiné stránky, než ty firmy Hasbro, mějte na vědomí, že se jedná o stránky nezávislé na firmě Hasbro a že firma Hasbro nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek. Odkaz na stránky jiné, než ty firmy Hasbro neznamená, že firma Hasbro schvaluje nebo přijímá zodpovědnost za obsah nebo použití takových stránek.

Odeslané materiály

 

Pokud se čitatel dokumentu na těchto stránkách obrátí na firmu Hasbro s informací obsahující data zpětné vazby, jako jsou dotazy, komentáře, návrhy nebo podobné informace ohledně webových stránek nebo obsahu jednotlivých položek, nebudou tyto informace považovány za tajné a Hasbro nemá v ohledu na tyto informace žádné povinnosti. Navíc má Hasbro právo volně reprodukovat, používat, uveřejnit, vystavit, zobrazit, předat, provést, vytvořit podobné materiály nebo distribuovat takou informaci dále bez jakýchkoli omezení. Hasbro má také právo k výše zmíněnému autorizovat jiné subjekty. Dále má Hasbro právo používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v takové informaci pro jakékoli účely, a to včetně, ale ne pouze, vývoje, výroby a marketingu produktů a dalších položek, které obsahují takové informace.  Tento odstavec nemá za účel být aplikován na jakákoli Vaše osobní data (jako jsou jméno, poštovní adresa nebo e-mailová adresa), jejichž použití se řídí pravidly firmy Hasbro o soukromí.

V souvislosti s pokračujícími snahami firmy Hasbro o vylepšení a obohacení těchto výrobků a v závislosti na zpětné vazbě od uživatelů souhlasíte s postoupením takových nápadů, konceptů, know-how a technik firmě Hasbro bez nároku na kompenzaci.  Souhlasíte, že poskytnete všechny možné dostupné dokumenty, které by firma Hasbro mohla v rozumné míře vyžadovat v souvislosti s potvrzením vlastnictví a neomezených práv firmy Hasbro na tyto nápady, koncepty, know-how a techniky. 

Jste plně zodpovědní za obsah jakýchkoli poznámek, které učiníte. Souhlasíte, že poznámky Vámi poskytnuté těmto stránkám nebudou: (i) porušovat žádná práva třetí strany, včetně autorského práva, obchodní známky, soukromí a dalších osobních nebo vlastnických práv; (ii) urážlivé nebo nebudou obsahovat podobné a jinak protiprávní, hanlivé nebo obscénní materiály a nebudou zneužívat obchodní tajemství žádné třetí strany; (iii) znevažovat produkty nebo služby žádné třetí strany. Souhlasíte, že neposkytnete žádné osobní informace (jiné, než e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno) pomocí e-mailu ostatním uživatelům. To samé platí i pro zprávy Vámi vystavené na těchto stránkách.

Ukončení

 

Tato smlouva je platná, pokud a dokud nedojde k jejímu zrušení Vámi nebo firmou Hasbro. Tuto smlouvu můžete ukončit kdykoli tím, že přestanete navštěvovat tyto stránky za podmínky, že se veškeré předchozí použití těchto stránek řídilo touto smlouvou. Hasbro si vyhrazuje možnost kdykoliv tuto smlouvu vypovědět bez předchozího upozornění a následně Vám zakázat přístup na tyto stránky na základě vlastní úvahy z jakéhokoli důvodu, včetně nedodržení jakéhokoli ustanovení této smlouvy. Po ukončení smlouvy Vámi nebo firmou Hasbro se zavazujete co nejdříve zničit veškeré stažené a jinak získané materiály z těchto stránek, stejně jako jejich kopie, ať už byly vytvořeny v souladu s touto smlouvou, nebo jinak.

© 1998-2003 Hasbro, Inc. Všechna práva vyhrazena