VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Als u deze site gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Maak geen gebruik van deze site als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden voor gebruik. Hasbro kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Beperkingen betreffende het gebruik van materialen

Deze site is auteursrechtelijk beschermd. Hasbro Inc. en/of haar dochtermaatschappijen ("Hasbro") verleent u het recht al het tekstuele of grafische materiaal dat u kopieert, afdrukt of downloadt uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, mits u de aanduidingen van auteursrecht, handelsmerk of ander eigendom niet wijzigt of verwijderd.

Als u software van deze site downloadt, wordt deze software, inclusief alle bestanden en afbeeldingen die in de software zijn opgenomen of door de software zijn gegenereerd, en de bijbehorende data (gezamenlijk genoemd "Software") beschouwd als door Hasbro in licentie aan u verstrekt, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik. Hasbro draagt noch het eigendom noch de intellectuele eigendomsrechten op de Software over en Hasbro behoudt het volle en volledige eigendom op de Software evenals op alle daarin opgenomen intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan de Software te verkopen, te herdistribueren of te reproduceren, noch te decompileren, terug te brengen naar de broncode, te demonteren of anderszins te verbouwen tot een voor mensen waarneembare vorm (deze zin is niet van toepassing voor zover u onder toepasselijk nationaal recht niet-uitzonderingsrechten hebt om enige daad te verrichten waarnaar het verwijst). Alle handelsmerken en logo’s zijn eigendom van Hasbro of Hasbro’s licentiegevers en het is niet toegestaan deze op enige manier te kopiëren of te gebruiken.

Deze site wordt beheerd en bestuurd door Hasbro, Inc. vanuit haar kantoren in de staat Rhode Island, Verenigde Staten van Amerika. Hasbro doet geen toezegging dat de materialen op deze site geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Als u deze site bezoekt vanaf een andere locatie, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wet- en regelgeving, indien en voor zover van toepassing. Software op deze site is onderworpen aan de exportwet- en regelgeving van de Verenigde Staten. Het is niet toegestaan software van deze site te downloaden of anderszins te exporteren of te her-exporteren naar (of naar een staatsburger of ingezetene van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië, of enig ander land waarvoor een goederenembargo van de VS van kracht is of naar eenieder die voorkomt op de lijst van Specially Designated Nationals [speciaal aangeduide staatsburgers] van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Table of Deny Orders [tabel met orderweigeringen] van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Als u de software downloadt of gebruikt, verklaart u en garandeert u dat u niet gevestigd bent in, onder toezicht staat van, of een staatsburger of ingezetene bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst voorkomt.

Vrijwaringen en beperking van aansprakelijkheid; toekomstgerichte verklaringen

Hasbro kan van tijd tot tijd delen van deze website wijzigen, verplaatsen of verwijderen of toevoegen.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDT HET MATERIAAL OP DEZE SITE ALS ZODANIG ("AS IS") VERSTREKT ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. HASBRO GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE NOCH DOET ENIGE TOEZEGGING BETREFFENDE HET GEBRUIK OF DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OF ANDER MATERIAAL OP DEZE SITE AANGAANDE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

Al het op deze site weergegeven materiaal, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, jaarverslagen aan aandeelhouders, persberichten en depots van Hasbro bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC") [Amerikaanse toezichthouder van de effectenbeurzen] zijn vermeld zoals op de oorspronkelijke datum van publicatie of depot. Het feit dat een document op deze site beschikbaar is, betekent niet dat de hierin vermelde informatie niet is aangepast of vervangen door gebeurtenissen of door een vervolgdocument of later depot. Alle op deze site weergegeven toekomstgerichte verklaringen zijn vermeld zoals ten tijde van de oorspronkelijke datum waarop dit document waarin een dergelijke verklaring staat vermeld, is gepubliceerd of gedeponeerd en dienen te worden gelezen samen met bepaalde omstandigheden zoals uiteengezet in het Jaarverslag van het bedrijf op Formulier 10-K onder het kopje "Forward-Looking Statements"[Toekomstgerichte Verklaringen], het Kwartaalverslag op Formulier 10-Q onder het kopje "Other Information" ["Overige Informatie"] en in andere depots van Hasbro bij de SEC die beschikbaar zijn op deze site of op de SEC's Edgar Database (http:/www.sec.gov/edgarhp.htm) waardoor feitelijke toekomstige gebeurtenissen of resultaten wezenlijk van de verwachte gebeurtenissen of resultaten kunnen afwijken. Hasbro is niet verplicht en voert geen beleid om op deze site vermelde informatie of verklaringen te actualiseren en, derhalve, mag u er niet van uitgaan dat dergelijke informatie of verklaringen actueel zijn op de datum waarop u deze site bezoekt. Bovendien kan het op deze site beschikbare materiaal technische onjuistheden of schrijffouten bevatten. Van tijd tot tijd kunnen zonder kennisgeving veranderingen worden aangebracht in het op deze site beschikbare materiaal, de Software en de op deze site beschreven producten

VOOR ZOVER KRACHTENS TOEPASSELIJK RECHT TOEGESTAAN, WIJST HASBRO ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. HASBRO STAAT NIET IN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN ENIGE OP DEZE SITE OPGENOMEN INFORMATIE. HASBRO GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE FUNCTIES OPGENOMEN IN HET OP DEZE SITE BESCHIKBARE MATERIAAL ONAFGEBROKEN FUNCTIONEREN OF FOUTLOOS ZIJN, DAT GEBREKEN WORDEN HERSTELD, OF DAT HET MATERIAAL, DEZE SITE OF DE SERVER DIE DIT BESCHIKBAAR STELT GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN BEVAT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, NEEMT U (EN NIET HASBRO) ALLE KOSTEN VOOR UW REKENING VOOR ALLE NOODZAKELIJK ONDERHOUD, REPARATIES EN VERBETERINGEN.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS HASBRO ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE SCHADE OF VERVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DEZE SITE OF ENIG GEDOWNLOAD MATERIAAL, ZELFS INDIEN HASBRO OF HAAR VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJK VAN HASBRO JEGENS U WEGENS ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN (NOCH CONTRACTUEEL, NOCH ANDERSZINS) HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U AAN HASBRO HEBT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR PRODUCTEN DIE U OP DEZE SITE HEBT GEKOCHT.

TOEPASSELIJK RECHT LAAT DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES, OF DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, MOGELIJK NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN.

Koppelingen naar andere websites

Hasbro doet geen enkele toezegging betreffende de inhoud van enige andere website die u via deze site bezoekt. Als u een niet-Hasbro website bezoekt, besef dan dat deze onafhankelijk is van Hasbro en dat Hasbro de inhoud op die website niet beheert. Een koppeling naar een niet-Hasbro website betekent niet dat Hasbro enige verantwoordelijkheid beaamt of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website.

Stellingen

Indien iemand die een document op deze website bekijkt aan Hasbro informatie verstrekt inclusief feedbackinformatie, zoals vragen, opmerkingen, voorstellen, of dergelijke betreffende de site, of de inhoud van enig onderdeel, dan wordt dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en rust op Hasbro geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie. Daarbij staat het Hasbro vrij om afgeleide versies te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, te vertonen, ten toon te stellen, uit te zenden, uit te voeren, te maken, en zonder beperking de informatie aan anderen te distribueren en anderen toe te staan evenzo te handelen. Voorts staat het Hasbro vrij in dergelijke informatie opgenomen ideeën, concepten, kennis of technieken voor welk doel dan ook te gebruiken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en vermarkten van producten en andere artikelen waarin dergelijke informatie is verwerkt. Deze alinea heeft niet tot doel enige persoonlijke informatie over u (zoals naam, postadres en e-mailadres) te gebruiken, het gebruik hiervan valt onder Hasbro’s Privacyverklaring.

Als tegenprestatie voor Hasbro’s voortdurende inspanningen om deze producten te versterken en te verbeteren en om op feedback van gebruikers te reageren, verklaart u dat u zonder enige vergoeding dergelijke ideeën, concepten, kennis en technieken aan Hasbro overdraagt. U verklaart dat u alle documenten ten uitvoer zult brengen waar Hasbro redelijkerwijs om verzoekt in verband met de bevestiging van Hasbro’s eigendom en onbeperkt recht om dergelijke ideeën, concepten, kennis en technieken te gebruiken.

U bent uitsluitend en als enige verantwoordelijk voor de inhoud van door u gemaakte opmerkingen. U verklaart dat geen enkele door u gemaakte op- of aanmerking op deze site: (i) enig recht van derden schendt, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten; (ii) lasterlijk is of anderszins onrechtmatig, grof of onzedelijk materiaal bevat, of verduistering van bedrijfsgeheimen van derden oplevert; en (iii) de producten of diensten van derden als minder waardevol voorstelt. U verklaart dat u geen persoonlijke gegevens (behalve uw e-mailadres of gebruikersnaam) per e-mail aan andere gebruikers zult verstrekken of via berichten die door u op deze site zijn geplaatst.

Beëindiging

Deze overeenkomst is van kracht tenzij en totdat deze of door u of door Hasbro wordt beëindigd. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door niet langer gebruik te maken van deze website, met dien verstande dat deze overeenkomst van toepassing is op al het voorgaande gebruik van deze website. Hasbro kan deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen, en u dienovereenkomstig de toegang tot deze website ontzeggen, ter uitsluitende beoordeling van Hasbro om welke reden dan ook, daaronder mede begrepen het uwerzijds niet-nakomen van voorwaarden of bepalingen in deze overeenkomst. Bij beëindiging van deze overeenkomst door u of door Hasbro, dient u onmiddellijk al het materiaal dat u vanaf deze website hebt gedownload of anderszins hebt verkregen te vernietigen, evenals alle kopieën van dergelijk materiaal, of deze nu krachtens de bepalingen van deze overeenkomst of anderszins zijn gemaakt.

Klik hier voor Hasbro's Privacyverklaring
© 1998-2003 Hasbro, Inc. Alle rechten voorbehouden