Informacja o ochronie prywatności w witrynie internetowej Hasbro

(Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2022.)

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie prywatności i danych osobowych. Pojęcia „my”, „nas” albo „nasze” w niniejszej Informacji o ochronie prywatności odnoszą się do Hasbro, Inc. oraz wszelkich jednostek stowarzyszonych (zwanych łącznie, „Hasbro”). Niniejsza Polityka dotyczy danych, które gromadzimy, gdy użytkownik korzysta z naszych witryn internetowych oraz innych produktów i usług online (zwanych dalej „Witryną internetową” albo „Witrynami internetowymi”), w których zamieszczono niniejszą Politykę.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt; stosowne dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Informacji o ochronie prywatności w odpowiedzi na zachodzące zmiany przepisów prawa, rozwój technologiczny albo rozwój działalności. W przypadku aktualizacji naszej Informacji o ochronie prywatności podejmiemy środki odpowiednie dla stopnia ważności wprowadzonych zmian, aby poinformować o niej użytkownika. Uzyskamy zgodę użytkownika na wprowadzenie wszelkich istotnych zmian w Informacji o ochronie prywatności, jeśli będzie ona wymagana na podstawie przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.

Ostatnią datę aktualizacji niniejszej Informacji o ochronie prywatności można znaleźć w górnej części niniejszej Informacji.

Spis treści

 1.    Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?
 2.    Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika.
 3.    Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych.
 4.    W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?
 5.    Przekazywanie danych za granicę.
 6.    Witryny internetowe podmiotów zewnętrznych.
 7.    Prawa użytkownika do ochrony danych osobowych.
 8.    Kontakt.

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?

Gromadzone przez nas dane osobowe dzielą się na następujące kategorie:

 • Pliki cookie i podobne technologie śledzenia

  Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie śledzenia (zwane dalej łącznie „Plikami cookie”) w celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika. Dodatkowe informacje dotyczące rodzaju plików cookie, celu i sposobu ich wykorzystywania oraz sposobu ich kontrolowania można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie.

 • Dane podane dobrowolnie

  W określonych częściach naszej Witryny internetowej użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne przekazanie danych osobowych. Możemy na przykład poprosić o przekazanie danych kontaktowych w celu rejestracji konta, subskrypcji wiadomości marketingowych lub przesyłania nam zapytań. Dane osobowe, o podanie których użytkownik został poproszony, oraz powody ich gromadzenia zostaną wyjaśnione w chwili złożenia prośby o podanie danych osobowych użytkownika.

 • Dane gromadzone w sposób automatyczny

  Kiedy użytkownik odwiedza naszą Witrynę internetową, możemy automatycznie gromadzić określone dane z jego urządzenia. W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dane te mogą stanowić dane osobowe na mocy przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.

  Dane gromadzone w sposób automatyczny mogą obejmować w szczególności adres IP, rodzaj urządzenia, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, rodzaj przeglądarki, położenie geograficzne (np. kraj albo miasto) i inne informacje techniczne. Gromadzone mogą być także dane dotyczące korzystania z naszej Witryny internetowej na urządzeniu użytkownika, w tym odwiedzonych przez niego stron i klikniętych łączy.

  Dzięki gromadzeniu tych danych możemy dowiedzieć się więcej o osobach odwiedzających naszą Witrynę internetową, ich kraju pochodzenia i interesujących ich treściach w naszej Witrynie internetowej. Dane te wykorzystujemy na potrzeby wewnętrznej analizy oraz w celu poprawy jakości i wzrostu znaczenia naszej Witryny internetowej dla osób ją odwiedzających. Należy mieć na uwadze, że wykorzystujemy dane zbiorcze (tj. nieosobowe) do wspomnianych celów analitycznych.

 • Dane uzyskane ze źródeł zewnętrznych

  Możemy czasami pozyskiwać dane osobowe ze źródeł zewnętrznych (takich jak usługi analityki witryn internetowych), jednak jedynie po sprawdzeniu, że użytkownik wyraził zgodę, aby określone podmioty zewnętrzne ujawniły nam jego dane osobowe albo że takie ujawnienie jest zgodne z prawem.

  Korzystamy z usług analitycznych i oprogramowania zapewnianego przez podmioty zewnętrzne, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do Witryn internetowych i jak je wykorzystują. Te narzędzia i usługi wykorzystują pliki cookie, sygnały nawigacyjne oraz inne urządzenia albo technologie w naszych usługach do śledzenia danych dotyczących ruchu na stronie. Gromadzone są zazwyczaj dane takie jak adres IP, dostawca usług internetowych, przeglądarka internetowa, czas spędzany na stronach internetowych, kliknięte łącza oraz obejrzane na tych stronach reklamy. Wykorzystujemy te dane do ulepszania naszej Witryny internetowej oraz podnoszenia komfortu użytkownika, aby dowiedzieć się, jakie części i funkcje naszej Witryny internetowej są popularne oraz do zliczania wizyt. Patrz „Pliki cookie i podobne technologie śledzenia”.

 • Reklama zewnętrzna

  Możemy angażować podmioty zewnętrzne do publikowania reklam naszych produktów i usług w innych witrynach internetowych. Wspomniane podmioty zewnętrzne wykorzystują pliki cookie, sygnały nawigacyjne oraz inne urządzenia albo technologie do gromadzenia danych na temat wizyt użytkownika w naszej Witrynie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Informacji o plikach cookie.

2. Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika?

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika odbiorcom należącym do następujących kategorii:

 • spółkom należącym do naszej grupy, zewnętrznym usługodawcom i partnerom świadczącym usługi przetwarzania danych (np. w celu obsługi naszej Witryny internetowej, zapewniania jej funkcjonalności albo udzielania pomocy w zwiększaniu bezpieczeństwa w Witrynie internetowej) albo przetwarzającym dane osobowe w inny sposób do celów uwzględnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności albo przedstawionych użytkownikowi w chwili gromadzenia danych osobowych;
 • wszystkim właściwym organom porządkowym, regulacyjnym, rządowym, sądom albo innym podmiotom zewnętrznym, jeśli ujawnienie danych jest naszym zdaniem konieczne (i) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (ii) w celu skorzystania z przysługujących nam praw, ich ustalenia i ochrony albo (iii) w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika albo innych osób;
 • faktycznemu albo potencjalnemu nabywcy (oraz jego pełnomocnikom i doradcom) w związku z jakimkolwiek faktycznym kupnem, fuzją albo przejęciem albo propozycją kupna, fuzji albo przejęcia jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę o obowiązku wykorzystania danych osobowych użytkownika tylko w celach uwzględnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności;
 • wszystkim innym osobom, jeśli użytkownik wyraził zgodę na takie ujawnianie swoich danych.

3. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna dla gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych wskazanych powyżej będzie zależeć od rodzaju danych osobowych i określonego kontekstu ich gromadzenia.

Przeważnie będziemy jednak gromadzić dane osobowe od użytkownika wyłącznie wtedy, (i) gdy potrzebujemy danych osobowych użytkownika w celu wykonania zwartej z nim umowy; (ii) gdy przetwarzanie jest w naszym prawnie uzasadnionym interesie i charakteru nadrzędnego nie mają interesy ani prawa i wolności użytkownika albo (iii) gdy mamy na to zgodę użytkownika. W niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do gromadzenia danych osobowych użytkownika albo możemy potrzebować tych danych, aby ochronić żywotne interesy użytkownika albo innych osób.

W przypadku prośby o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego albo wykonania postanowień umowy wyjaśnimy to w odpowiednim momencie i poinformujemy Państwa, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe (a także z jakimi konsekwencjami może się wiązać ich niepodanie).

Także w przypadku gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (albo prawnie uzasadnionym interesem jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego), w odpowiednim momencie wyjaśnimy, na czym polega ten interes.

W przypadku pytań albo chęci zasięgnięcia dodatkowych informacji na temat podstawy prawnej dla gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.

4. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Hasbro ustaliła zasady polityki, starając się chronić dane osobowe użytkownika przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Hasbro dokłada na przykład wszelkich starań, aby zapewniać dostęp do danych osobowych użytkowników wyłącznie pracownikom pełniącym uzasadnione z biznesowego punktu widzenia funkcje. Hasbro okresowo weryfikuje również swoje procedury bezpieczeństwa, aby wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności użytkownika.

Hasbro będzie przechowywać dane użytkownika w uzasadnionych celach biznesowych przez okres, przez jaki konto użytkownika pozostanie aktywne, lub przez okres w uzasadniony sposób niezbędny do zapewniania naszych produktów i świadczenia usług. Hasbro będzie również przechowywać dane użytkownika w zakresie w uzasadniony sposób koniecznym do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów. Możemy również zachować zbuforowane albo zarchiwizowane kopie danych użytkownika przez pewien uzasadniony czas. W przypadku braku trwałej prawnie uzasadnionej potrzeby biznesowej dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych usuniemy lub zanonimizujemy je lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład wskutek archiwizacji Państwa danych osobowych), będziemy je przechowywać w bezpieczny sposób i nie będziemy ich przetwarzać do momentu, gdy usunięcie stanie się możliwe.

Niezależnie od dokładanych przez nas starań, trzeba mieć świadomość, że żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne ani nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa. Dlatego też Hasbro powiadomi użytkowników o naruszeniu bezpieczeństwa danych, gdy tylko Hasbro ustali, że jest to w uzasadniony sposób konieczne w związku z przepisami obowiązującego prawa.

5. Przekazywanie danych za granicę

Jeżeli będzie to możliwe, staramy się przechowywać dane przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny internetowej na miejscu w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak w ramach usług świadczonych za pośrednictwem naszej Witryny internetowej dane podawane przez użytkownika mogą być przekazywane do krajów spoza EOG. Może tak się stać na przykład gdy którykolwiek z naszych serwerów będzie hostowany przez jedną ze spółek z naszej Grupy Hasbro zlokalizowaną w kraju spoza EOG albo przez jednego z naszych usługodawców z kraju spoza EOG.

Możemy również przekazywać informacje między spółkami z naszej Grupy zlokalizowanymi w krajach z całego świata. Aby uzyskać dane kontaktowe innych spółek z naszej grupy, prosimy o  kontakt z nami. W krajach tych mogą nie obowiązywać przepisy prawa o ochronie danych osobowych podobne do przepisów obowiązujących na terenie EOG. W przypadku, gdy przekazujemy dane użytkownika poza EOG w ten sposób, podejmiemy stosowne kroki, aby zapewnić, że wszelkie dane osobowe dotyczące użytkownika nadal będą odpowiednio chronione.

Poza przypadkami ujawnień wskazanymi w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, nie będziemy ujawniać żadnych danych osobowych bez zgody użytkownika.

6. Witryny internetowe podmiotów zewnętrznych

Nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zasady polityki prywatności i praktyki stosowane w innych witrynach, nawet jeżeli użytkownik uzyskuje do nich dostęp za pośrednictwem łącz zamieszczonych w naszej Witrynie internetowej, oraz zalecamy zapoznanie się z zasadami polityki obowiązującymi w każdej odwiedzanej Witrynie internetowej.

Ponadto, jeżeli użytkownik uzyska dostęp do naszej Witryny internetowej za pośrednictwem łącza zamieszczonego w Witrynie internetowej podmiotu zewnętrznego albo w innym serwisie internetowym, nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zasady polityki i praktyki właścicieli albo operatorów wspominanej Witryny internetowej podmiotu zewnętrznego albo serwisu internetowego i w przypadku wątpliwości albo pytań należy kontaktować się z właścicielem albo operatorem.

7. Prawa użytkownika do ochrony danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do ochrony danych osobowych:

 • W celu uzyskania dostępu, zmiany, aktualizacji albo żądania usunięcia danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „ Kontakt” poniżej.
 • Ponadto użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, zażądać ograniczenia ich przetwarzania albo udostępnienia ich w formie umożliwiającej przeniesienie. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z otrzymywania od nas informacji marketingowych w dowolnym momencie. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, klikając zamieszczony w przesłanej przez nas wiadomości e-mail przycisk „Anuluj subskrypcję” albo „Zrezygnuj”. W celu rezygnacji z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy albo telemarketing) prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.
 • Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie tych danych osobowych mające podstawę prawną inną niż zgoda użytkownika.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych: (i) prawo do uzyskania dostępu do, poprawienia, aktualizacji albo żądania ich usunięcia; (ii) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika; (iii) prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania; (iv) prawo do żądania ich przeniesienia; oraz (v) prawo rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych poniżej. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia do organu ochrony danych osobowych skargi dotyczącej gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym organem ochrony danych osobowych.

Udzielimy odpowiedzi na każdy wniosek otrzymany od osób, które chcą skorzystać z prawa do ochrony danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych.

8. Kontakt

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Hasbro, Inc.

W przypadku jakichkolwiek pytań albo wątpliwości dotyczących wykorzystania danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

Adres e-mail: dataprivacy@hasbro.com

Można również napisać do nas na adres:

Hasbro Consumer Affairs Department

PO Box 43
Newport
Gwent NP19 4YH


Dane kontaktowe naszego przedstawiciela w EU to:

Hasbro European Trading BV
De entrée 240, 1101 EE Amsterdam, Netherlands

Adres e-mail:dataprivacy@hasbro.com

W przypadku wniosków skierowanych do Inspektora ochrony danych prosimy o kontakt pod adreseme DPO@hasbro.com.

 

Please enter your birthday:

Sorry!

you are not eligible to visit the site.

OK