WARUNKI KORZYSTANIA

PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY. Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik zgadza się przestrzegać poniższych Warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na poniższe Warunki, prosimy nie korzystać z witryny. Firma Hasbro może zmienić niniejsze Warunki w dowolnej chwili.

Ograniczenia dotyczące korzystania z materiałów

Niniejsza witryna jest chroniona prawem autorskim. Firma Hasbro Inc. oraz/lub jej jednostki zależne („Hasbro”) udzielają użytkownikowi licencji na wszelkie materiały tekstowe lub graficzne kopiowane, drukowane lub pobierane przez użytkownika do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego, pod warunkiem, że użytkownik nie dokona zmian, ani nie usunie informacji o prawach autorskich, znakach handlowych, ani też innych informacji zastrzeżonych.

Hasbro udziela licencji na oprogramowanie pobierane z witryny, oprogramowanie wraz z wszelkimi plikami oraz obrazami zawartymi lub wytworzonymi przez oprogramowanie, wraz z załączonymi danymi (łącznie zwanymi „Oprogramowaniem”) do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego. Hasbro nie przenosi tytułu własności ani też praw własności intelektualnej do Oprogramowania, lecz zachowuje pełny tytuł własności do Oprogramowania, a także prawo własności intelektualnej do Oprogramowania. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, dokonywać ponownej dystrybucji lub reprodukcji Oprogramowania, ani też dekompilować, odtwarzać kod źródłowy, dezasemblować lub w inny sposób przetwarzać Oprogramowanie do postaci zrozumiałej dla człowieka (powyższe zdanie nie obowiązuje w zakresie, w jakim obowiązujące prawo krajowe zapewnia niewyłączne prawa do podejmowania działań, których zdanie to dotyczy). Wszelkie znaki handlowe i loga stanowią własność firmy Hasbro lub jej licencjodawców. Zabrania się użytkownikowi jakiegokolwiek kopiowania lub korzystania z takich znaków lub logo.

Niniejsza witryna jest kontrolowana i obsługiwana przez Hasbro, Inc. z siedzibą w stanie Rhode Island, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Firma Hasbro nie gwarantuje stosowności lub dostępności materiałów zawartych na niniejszej witrynie z innych lokalizacji. Osoby, które zamierzają uzyskać dostęp do niniejszej witryny z innych lokalizacji, działają z własnej inicjatywy i są zobowiązane przestrzegać prawa krajowego w obowiązującym zakresie. Oprogramowanie znajdujące się na niniejszej witrynie podlega amerykańskim środkom kontroli eksportu. Oprogramowanie znajdujące się na niniejszej witrynie nie może być pobierane, eksportowane lub re-eksportowane do (lub na rzecz obywatela lub rezydenta) Kuby, Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii lub innego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo na eksport towarów lub na rzecz osoby znajdującej się na liście Określonych osób będących obywatelami Stanów Zjednoczonych (Specially Designated Nationals) prowadzonej przez amerykański Departament Skarbu lub w Tabeli zamówień niedopuszczalnych (Table of Deny Orders) amerykańskiego Departamentu Handlu. Pobierając lub korzystając z niniejszego oprogramowania, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się, nie jest pod kontrolą, nie jest obywatelem ani rezydentem żadnego z takich krajów ani też nie znajduje się na takich listach.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności; Prognozy

Firma Hasbro może każdorazowo wprowadzić zmiany, przenieść, usunąć lub też dodać treść do niniejszej witryny.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NINIEJSZEJ WITRYNIE ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIONE W AKTUALNEJ POSTACI ("AS IS"), BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. FIRMA HASBRO NIE GWARANTUJE ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z TREŚCI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NINIEJSZEJ WITRYNIE CO DO ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB INNYCH CECH.

Wszelkie materiały, w tym, bez ograniczeń, roczne sprawozdania przedkładane akcjonariuszom, informacje prasowe oraz dokumenty składane przez Hasbro amerykańskiej Komisji Giełd i Papierów Wartościowych (Securities and Exchange Commission, „SEC”) dostępne na niniejszej witrynie są aktualne na dzień ich pierwotnej publikacji lub złożenia. Fakt dostępności dokumentu na niniejszej witrynie nie oznacza, że informacje zawarte w takim dokumencie nie zostały zmienione lub zastąpione w wyniku zdarzeń lub złożenia kolejnych dokumentów. Wszelkie prognozy dostępne na niniejszej witrynie są aktualne na dzień pierwotnej publikacji lub złożenia dokumentu zawierającego takie prognozy i powinny być interpretowane w oparciu o określone czynniki podane w sprawozdaniu rocznym Spółki na Formularzu 10-K pod nagłówkiem „Prognozy”, sprawozdaniach kwartalnych Spółki na Formularzu 10-Q pod nagłówkiem „Pozostałe informacje” oraz w pozostałych dokumentach składanych przez Hasbro w Komisji SEC i dostępnych na niniejszej witrynie lub w bazie danych Edgar Komisji SEC (http:/www.sec.gov/edgarhp.htm), w wyniku których faktyczne zdarzenia przyszłe lub wyniki mogą się istotnie różnić od zdarzeń lub wyników oczekiwanych. Hasbro nie jest zobowiązane ani nie prowadzi polityki aktualizacji informacji lub raportów znajdujących się na niniejszej witrynie i tym samym, nie należy polegać na takich informacjach lub raportach jako materiałach aktualnych na dzień korzystania z witryny. Ponadto, dowolne fragmenty materiałów dostępnych na niniejszej witrynie mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy pisarskie. Zastrzega się możliwość każdorazowego wprowadzenia zmian do materiałów dostępnych na niniejszej witrynie, Oprogramowania oraz produktów opisanych na niniejszej witrynie, bez wcześniejszego powiadomienia.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, HASBRO WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, CHOĆ NIE TYLKO, DOTYCZĄCE DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. HASBRO NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH NA WITRYNIE. HASBRO NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W MATERIAŁACH DOSTĘPNYCH NA WITRYNIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB CIĄGŁY I WOLNY OD BŁĘDÓW, ANI NIE GWARANTUJE USUNIĘCIA WAD, ANI TEŻ, ŻE MATERIAŁY, WITRYNA LUB SERWER UDOSTĘPNIAJĄCY TE MATERIAŁY BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, UŻYTKOWNIK (A NIE HASBRO) PONOSI CAŁKOWITY KOSZT NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAWY I POPRAWEK.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, W ŻADNYM WYPADKU, W TYM, CHOĆ NIE TYLKO, W RAZIE ZANIEDBANIA, HASBRO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE LUB POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB POBRANYCH MATERIAŁÓW, NAWET JEŚLI HASBRO LUB PRZEDSTAWICIELE SPÓŁKI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ HASBRO WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY I POWÓDZTWA (UMOWNE LUB INNE) NIE PRZEKROCZY EWENTUALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMIE HASBRO, ZA PRODUKTY NABYTE NA NINIEJSZEJ WITRYNIE.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE WYKLUCZAĆ MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI, A TAKŻE POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ GWARANCJI, TAK WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

Łącza do innych witryn

Hasbro nie udziela żadnych gwarancji co do treści pozostałych witryn, do których użytkownik może uzyskać dostęp z niniejszej witryny. Uzyskując dostęp do witryny nieobsługiwanej przez Hasbro, należy pamiętać, że jest to witryna niezależna od Hasbro, oraz, że firma Hasbro nie kontroluje treści na takiej witrynie. Łączne do witryny nieobsługiwanej przez Hasbro nie oznacza, że Hasbro popiera lub przyjmuje odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takiej witryny.

Dane zamieszczane przez użytkowników

Jeśli osoba przeglądająca dokument na niniejszej witrynie przekaże firmie Hasbro informacje obejmujące opinie, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub podobne informacje dotyczące witryny lub treści dowolnego elementu, informacje takie uważa się za informacje nie objęte obowiązkiem poufności. Tym samym, firma Hasbro nie jest w żaden sposób zobowiązana do zapewnienia poufności takich informacji. Ponadto, Hasbro może kopiować, korzystać, udostępniać, zamieszczać, przedstawiać, przesyłać, odtwarzać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać informacje na rzecz osób trzecich bez żadnych ograniczeń oraz zezwalać osobom trzecim na takie same działania. Ponadto, Hasbro może korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w takich informacjach w dowolnych celach, w tym, choć nie tylko, w celu opracowania, utworzenia i wprowadzenia na rynek produktów lub innych materiałów zawierających takie informacje. Postanowienia niniejszego ustępu nie odnoszą się danych osobowych użytkownika (takich jak nazwisko, adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej), które są objęte Oświadczeniem dot. prywatności Hasbro.

Zważywszy na starania podejmowane przez Hasbro w celu poprawy i rozwoju produktów oraz odpowiedzi na uwagi użytkowników, użytkownik zobowiązuje się przenieść takie pomysły, koncepcje, know-how i techniki na Hasbro bez wynagrodzenia. Użytkownik zobowiązuje się podpisać wszelkie dokumenty stosownie wymagane przez Hasbro w związku z potwierdzeniem tytułu własności Hasbro i nieograniczonego prawa do korzystania z takich pomysłów, koncepcji, know-how i technik.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgłaszaną treść i komentarze. Użytkownik zobowiązuje się, że komentarze zgłaszane przez użytkownika na witrynie: (i) nie będą naruszać praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków handlowych, prywatności lub innych praw osobistych i majątkowych; (ii) nie będą oszczercze ani nie będą zawierać oszczerczych treści, ani też treści niezgodnych z prawem, obelżywych lub nieprzyzwoitych, ani też nie będą przedstawiać tajemnic handlowych stron trzecich; oraz (iii) nie będą dyskredytować produktów ani usług stron trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać danych osobowych (za wyjątkiem adresu poczty elektronicznej lub nazwy użytkownika) w wiadomościach elektronicznych przesyłanych innym użytkownikom lub w wiadomościach zamieszczanych przez użytkownika na witrynie.

Rozwiązanie Umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje do chwili jej rozwiązania przez użytkownika lub Hasbro. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnej chwili zaprzestając korzystania z witryny, pod warunkiem, że wszystkie poprzednie przypadki korzystania z witryny będą podlegać postanowieniom niniejszej Umowy. Hasbro może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnej chwili, bez wypowiedzenia, i tym samym zablokować użytkownikowi dostęp do witryny, wedle wyłącznego uznania Hasbro oraz z dowolnego powodu, w tym nieprzestrzegania postanowień niniejszej Umowy przez użytkownika. W chwili rozwiązania niniejszej Umowy przez użytkownika lub Hasbro, użytkownik niezwłocznie zniszczy wszelkie materiały pobrane z witryny, a także kopie takich materiałów, sporządzone na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób.