Oznámenie o ochrane osobných údajov Webového sídla spoločnosti Hasbro

(последно актуализиране от: 30 септември 2020 г.)

 

Zaviazali sme sa chrániť súkromie vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane súkromia a osobných údajov. Pojem „my“ vo všetkých gramatických tvaroch v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov sa odkazuje na spoločnosť Hasbro, Inc. a ktorúkoľvek z jej pridružených spoločností, ktorej webové sídlo alebo iné online produkty a služby používate (spoločne ďalej len „Hasbro“); zoznam spoločností Hasbro nájdete tu. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na údaje, ktoré získavame, keď používate naše webové sídla a iné online produkty a služby, na ktorých je toto Oznámenie o ochrane osobných údajov uvedené (spoločne ďalej len „Webové sídlo“ alebo „Webové sídla“).

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spôsobu, akým používame vaše osobné údaje, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v dolnej časti tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať v reakcii na meniaci sa právny, technický alebo obchodný vývoj. Keď budeme aktualizovať naše Oznámenie o ochrane osobných údajov, prijmeme vhodné opatrenia, aby sme vás o tom informovali, v súlade s významom vykonávaných zmien. Ak a kde si to budú vyžadovať príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov, získame váš súhlas s akýmikoľvek podstatnými zmenami Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Dátum poslednej aktualizácie tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov je uvedený ako údaj „naposledy aktualizované dňa“ zobrazený v hornej časti tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Obsah

1.      Ktoré osobné údaje získavame a prečo?
2.      S kým zdieľame vaše osobné údaje?
3.      Právny základ pre spracúvanie osobných údajov.
4.      Ako dlho uchovávame a ako zabezpečujeme bezpečnosť vašich osobných údajov?
5.      Medzinárodné prenosy osobných údajov.
6.      Sídla tretích osôb.
7.      Vaše práva na ochranu osobných údajov.
8.      Ako nás môžete kontaktovať.

 

1. Aké osobné údaje získavame a prečo?

Osobné údaje, ktoré o vás získavame, patria do týchto kategórií:

 • Súbory cookie a podobné sledovacie technológie

  Na získavanie a používanie osobných údajov o vás používame súbory cookie a podobnú technológiu sledovania (spoločne ďalej len „Súbory cookie“). Ďalšie informácie o druhoch Súborov cookie, ktoré používame, prečo ich používame a ako môžete Súbory cookie kontrolovať, nájdete na našom odkaze Oznámenie o súboroch cookie.

 • Údaje, ktoré poskytujete dobrovoľne

  Niektoré časti nášho Webového sídla vás môžu požiadať, aby ste poskytli osobné údaje dobrovoľne. Môžeme vás napríklad požiadať o poskytnutie vašich kontaktných údajov, aby ste si mohli u nás zaregistrovať konto, prihlásiť sa na odber marketingovej komunikácie od nás a/alebo nám klásť otázky. Osobné údaje, o ktorých poskytnutie ste boli požiadaní, a dôvody, pre ktoré ste boli požiadaní o ich poskytnutie, vám ozrejmíme v momente, keď vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov.

 • Údaje, ktoré získavame automaticky

  Keď navštívite naše Webové sídlo, z vášho zariadenia môžeme automaticky získavať určité údaje. V niektorých krajinách, vrátane krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, sa tieto údaje môžu podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov považovať za osobné údaje.

  Aby sme boli konkrétni, medzi údaje, ktoré získavame automaticky, môžu patriť údaje, ako je napr. vaša IP adresa, typ zariadenia, jedinečné identifikačné čísla zariadení, typ prehliadača, širšia geografická poloha (napr. poloha na úrovni krajiny alebo mesta) a ďalšie technické údaje. Môžeme tiež získavať údaje o tom, ako vaše zariadenie komunikovalo s našim Webovým sídlom, vrátane navštívených stránok a kliknutí na odkazy.

  Získavanie týchto údajov nám umožňuje lepšie porozumieť návštevníkom, ktorí navštevujú naše Webové sídlo, odkiaľ pochádzajú a ktorý obsah na našom Webovom sídle je pre nich zaujímavý. Tieto údaje používame na naše interné analytické účely a na zlepšenie kvality a relevantnosti nášho Webového sídla pre našich návštevníkov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že na tieto analytické účely používame agregované (t. j. neosobné) údaje.

 • Údaje, ktoré získavame zo zdrojov tretích osôb

  Osobné údaje o vás môžeme občas získavať aj zo zdrojov tretích osôb (napríklad z analytických údajov webového sídla), ale iba v prípade, že sme skontrolovali, že tieto tretie osoby majú buď váš súhlas, alebo sú inak právne oprávnení alebo povinní poskytnúť nám vaše osobné údaje.

  Analytické služby a softvér poskytovaný tretími osobami používame, aby sme pochopili, ako používatelia pristupujú k Webovým sídlam a ako ich používajú. Tieto nástroje a služby používajú súbory cookie, webové majáky a ďalšie prostriedky alebo technológie na našich službách, ktorých cieľom je umožniť im sledovať údaje o návštevnosti. Získavané údaje zvyčajne zahŕňajú údaje ako sú napr. vaša IP adresa, váš poskytovateľ internetových služieb, váš webový prehliadač, čas strávený na webových stránkach, počet kliknutí na odkazy a reklamy, ktoré sa na týchto stránkach zobrazili. Tieto údaje používame na zlepšenie našich Webových sídel a vášho zážitku, na zistenie, ktoré oblasti a funkcionality našich Webových sídel sú populárne, a na počítanie návštevnosti. Ďalšie informácie sú v časti „Súbory cookie a podobné sledovacie technológie“.

 • Inzercia tretích osôb

  Na umiestňovanie reklám na naše produkty a služby na iné webové sídla môžeme zaangažovať tretie osoby. Tieto tretie osoby používajú na získavanie údajov o vašich návštevách na našich Webových sídlach súbory cookie, webové majáky a iné prostriedky alebo technológie. Pre viac informácií si pozrite Oznámenie o súboroch cookie.

2. S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • spoločnostiam, ktoré sú súčasťou našej skupiny, poskytovateľom služieb - tretím osobám a partnerom, ktorí nám poskytujú služby spracúvania údajov (napríklad na podporu doručovania nášho Webového sídla, poskytovania funkcionality na našom Webovom sídle alebo zvyšovania bezpečnosti nášho Webového sídla), alebo ktorí inak spracúvajú osobné údaje na účely, ktoré sú opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov alebo ktoré vám boli oznámené pri získavaní vašich osobných údajov;
 • akémukoľvek príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní, regulačnému orgánu, správnemu orgánu, súdu alebo inej tretej osobe, ak sa domnievame, že poskytnutie je potrebné i) z dôvodu platného právneho predpisu alebo nariadenia, ii) na výkon, preukázanie alebo obranu našich zákonných práv, alebo iii) na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov akejkoľvek inej osoby;
 • skutočnému alebo potenciálnemu kupujúcemu (a jeho zástupcom a poradcom) v súvislosti s akýmkoľvek skutočnou alebo navrhovanou kúpou, zlúčením alebo nadobudnutím akejkoľvek časti nášho podniku za predpokladu, že informujeme kupujúceho, že vaše osobné údaje musí používať iba na účely uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov;
 • akejkoľvek inej osobe s vaším súhlasom s poskytnutím.

3. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Náš právny základ pre získavanie a používanie vyššie uvedených osobných údajov bude závisieť od príslušných osobných údajov a od konkrétneho kontextu, v ktorom ich získavame.

Obvykle však od vás budeme získavať osobné údaje iba i) v prípade, že tieto osobné údaje potrebujeme na plnenie zmluvy s vami, ii) ak je spracúvanie v našich oprávnených záujmoch a neprevažujú nad nimi vaše záujmy na ochrane osobných údajov alebo základné práva a slobody, alebo iii) ak máme na to váš súhlas, napr. v súvislosti so Súbormi cookies. V niektorých prípadoch môžeme mať aj zákonnú povinnosť získavať od vás osobné údaje alebo môžeme inak potrebovať osobné údaje na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej osoby.

Ak vás požiadame o poskytnutie osobných údajov na splnenie zákonnej požiadavky alebo na plnenie zmluvy s vami, objasníme to v príslušný moment a oznámime vám, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné alebo nie (ako aj možné následky neposkytnutia vašich osobných údajov).

Podobne ak získavame a používame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (alebo záujmov akejkoľvek tretej osoby), v príslušný moment vám objasníme, aké sú tieto oprávnené záujmy.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa právneho základu, na ktorom získavame a používame vaše osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Ako nás môžete kontaktovať nižšie.

4. Ako dlho uchovávame a ako zabezpečujeme bezpečnosť vašich osobných údajov?

V snahe chrániť vaše osobné údaje pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, poskytnutím, zmenou a/alebo zničením, prijala spoločnosť Hasbro interné smernice. Spoločnosť Hasbro sa napríklad snaží poskytovať prístup k osobným údajom užívateľov iba tým zamestnancom, ktorí vykonávajú oprávnenú obchodnú funkciu. Spoločnosť Hasbro takisto pravidelne prehodnocuje svoje bezpečnostné postupy s cieľom, aby implementovala príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu vášho súkromia.

Spoločnosť Hasbro uchováva vaše osobné údaje na oprávnené obchodné účely, pokiaľ je vaše konto aktívne a/alebo tak dlho, ako je potrebné, aby sme vám mohli poskytovať naše produkty a služby. Čo sa týka Súborov cookie, niektoré z nich trvajú iba počas vašej návštevy na Webovom sídle a zanikajú po zatvorení vášho prehliadača, ostatné Súbory cookie sa používajú na to, aby si vás pamätali, keď sa vrátite na Webové sídlo, a trvajú dlhšie (pre viac informácií si pozrite naše Oznámenie o súboroch cookie). Spoločnosť Hasbro tiež uchová vaše osobné údaje tak, ako to bude primerane nevyhnutné na splnenie si našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie dodržiavania našich zmlúv. Na primeranú dobu môžeme tiež uchovať kópie vašich osobných údajov uložených vo vyrovnávacej pamäti alebo v archívoch. Ak nebudeme mať žiadnu aktuálnu oprávnenú obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme alebo anonymizujeme ich, resp. ak to nebude možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje sú uložené v archívoch), vaše osobné údaje bezpečne uložíme a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracúvania až do času, keď bude vymazanie možné.

Napriek nášmu úsiliu majte prosím na pamäti, že žiadne bezpečnostné opatrenie nie je nikdy úplne dokonalé alebo nepreniknuteľné. Na tento účel bude spoločnosť Hasbro informovať používateľov o porušení ochrany osobných údajov, keď spoločnosť Hasbro určí, že je to potrebné v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Medzinárodné prenosy osobných údajov

Pokiaľ to je možné, snažíme sa uchovávať údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom tohto Webového sídla, lokálne v Európskom hospodárskom priestore. V rámci služieb ponúkaných prostredníctvom nášho Webového sídla sa však informácie, ktoré nám poskytnete, môžu preniesť do krajín mimo EHP. Môže sa to napríklad stať vtedy, ak je ktorýkoľvek z našich serverov spravovaný jednou zo spoločností, ktorá je súčasťou našej Skupiny Hasbro v krajine mimo EHP alebo ak sa jeden z našich poskytovateľov služieb nachádza v krajine mimo EHP.

Môžeme tiež zdieľať informácie medzi spoločnosťami, ktoré sú súčasťou našej skupiny, ktoré sa nachádzajú v rôznych krajinách na celom svete. Ak potrebujete kontaktné údaje ďalších spoločností, ktoré sú súčasťou našej skupiny, kontaktujte nás prosím. Tieto krajiny nemusia mať podobné zákony o ochrane osobných údajov ako krajiny EHP.

Ak prenesieme vaše informácie mimo EHP týmto spôsobom, podnikneme príslušné kroky, aby sme zabezpečili, že všetky osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, budú aj naďalej primerane chránené.

Okrem poskytnutí uvedených v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov nebudeme bez vášho súhlasu poskytovať žiadne osobné údaje.

6. Sídla tretích osôb

Nemôžeme byť zodpovední za zásady ochrany osobných údajov a postupy iných sídiel, aj keď k nim budete pristupovať pomocou odkazov uvedených na našom Webovom sídle; odporúčame vám naštudovať si zásady každého navštíveného webového sídla.

Okrem toho, ak ste sa na naše Webové sídlo dostali prostredníctvom odkazu z webového sídla tretej osoby alebo inej online služby, nemôžeme byť zodpovední za zásady ochrany osobných údajov a postupy vlastníkov alebo prevádzkovateľov tohto webového sídla tretej osoby alebo online služby; odporúčame vám naštudovať si zásady tohto webového sídla tretej osoby alebo online služby a ak budete mať akékoľvek pochybnosti alebo otázky, kontaktujte ich vlastníka alebo prevádzkovateľa.

7. Vaše práva na ochranu osobných údajov

Máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Ak chcete získať prístup, opraviť, aktualizovať alebo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, môžete tak urobiť kedykoľvek tým, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Ako nás môžete kontaktovať nižšie.
 • Okrem toho môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov alebo požiadať o ich prenosnosť. Tieto práva môžete opäť uplatniť tým, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Ako nás môžete kontaktovať nižšie.
 • Máte právo sa kedykoľvek odhlásiť z marketingovej komunikácie, ktorú vám posielame na základe našich oprávnených záujmov (namietať proti nej). Toto právo môžete uplatniť kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ alebo „odhlásiť sa“ v marketingových e-mailoch, ktoré vám posielame. Ak sa chcete odhlásiť z iných foriem marketingu (namietať proti nim) (ako je napr. poštový marketing alebo telemarketing) založených na našich oprávnených záujmoch, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Ako nás môžete kontaktovať nižšie.
 • Podobne, ak sme vaše osobné údaje získali a spracúvame s vašim súhlasom, môžete váš súhlas kedykoľvek odvolať spôsobom, ktorý vám oznámime v čase získavania vášho súhlasu, ale v každom prípade kontaktovaním prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Ako nás môžete kontaktovať nižšie. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania, ktoré sme vykonali pred odvolaním, ani na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe iných zákonných dôvodov ako je súhlas so spracúvaním.

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte tieto práva: i) právo na prístup, opravu, aktualizáciu alebo právo požiadať o ich vymazanie; ii) právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, vrátane voči marketingovej komunikácii; iii) právo požiadať nás o obmedzenie ich spracúvania; iv) právo požadovať ich prenosnosť; a v) právo odvolať súhlas. Tieto práva môžete uplatniť tým, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov na spôsob, akým získavame a používame vaše osobné údaje. Pre viac informácií kontaktuje váš príslušný úrad na ochranu osobných údajov.

Na žiadosti, ktoré dostaneme od jednotlivcov, ktorí si želajú uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

8. Ako nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť je Hasbro, Inc.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa nášho použitia vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím prostredníctvom nasledovných údajov:

E-mail: askhasbro@hasbro.co.uk

Bezplatná telefónna linka: 00800 2242 72 76

Alebo nám napíšte na adresu:
Hasbro Consumer Affairs Department
PO Box 43
Newport
Gwent NP19 4YH
Уелс

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na DPO@hasbro.com.

 

Zadaj svoj dátum narodenia:

Ľutujeme!

Nemáš oprávnenie na návštevu tejto stránky.

OK