ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

PRED POUŽITÍM TEJTO LOKALITY SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY. Používaním tejto lokality vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Ak s týmito zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto lokalitu. Spoločnosť Hasbro môže tieto zmluvné podmienky kedykoľvek zmeniť.

Obmedzenia týkajúce sa používania materiálov

Táto lokalita je chránená autorskými právami. Akékoľvek textové či grafické materiály, ktoré si skopírujete, vytlačíte alebo stiahnete, vám spoločnosť Hasbro, Inc. a jej dcérske spoločnosti (ďalej len „spoločnosť Hasbro“) poskytujú s licenciou na výlučne osobné, nekomerčné a domáce použitie za podmienky, že nezmeníte ani neodstránite žiadne upozornenie na autorské práva, ochranné známky alebo iné duševné vlastníctvo.

Ak si z tejto lokality stiahnete softvér, tento softvér vrátane všetkých súborov a obrázkov obsiahnutých alebo vytvorených v ňom, ako aj všetkých sprievodných údajov (ďalej súhrnne len „softvér“) vám spoločnosť Hasbro poskytuje s licenciou na výlučne osobné, nekomerčné a domáce použitie. Spoločnosť Hasbro na vás neprenáša vlastníctvo softvéru ani práva duševného vlastníctva, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastníctvo softvéru, ako aj všetky súvisiace práva duševného vlastníctva, si v plnej miere ponecháva. Softvér nesmiete predávať, ďalej distribuovať či reprodukovať ani ho nemôžete dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať alebo inak prevádzať do podoby vnímateľnej človekom. Všetky ochranné známky a logá sú vlastníctvom spoločnosti Hasbro a príslušných držiteľov licencií a nemôžete ich kopírovať ani nijakým spôsobom používať.

Túto lokalitu má pod kontrolou a prevádzkuje ju spoločnosť Hasbro UK Limited so sídlom 4 The Square, Uxbridge, Spojené kráľovstvo. Spoločnosť Hasbro neposkytuje nijaké záruky, že materiály na tejto lokalite sú vhodné alebo dostupné na použitie na iných miestach. Používatelia, ktorí sa rozhodnú pristupovať na túto stránku z iných lokalít, tak robia z vlastnej iniciatívy a zodpovedajú za plnenie miestnych zákonov v platnom rozsahu. Softvér z tejto lokality podlieha kontrole vývozu z USA. Žiadny softvér z tejto lokality nie je možné sťahovať v Kube, Iraku, Líbyi, Severnej Kórei, Iráne, Sýrii ani v žiadnej inej krajine, na ktorú USA uvalili embargo na vývoz tovaru a nesmie sa do týchto krajín vyvážať ani reexportovať. Rovnaký zákaz sa vzťahuje na všetkých štátnych príslušníkov a obyvateľov týchto krajín, ako aj na všetky osoby uvedené na zozname osobitne určených štátnych príslušníkov ministerstva financií USA alebo v tabuľke zákazu objednávok ministerstva obchodu USA. Stiahnutím a používaním softvéru vyhlasujete a ručíte za to, že sa nenachádzate v žiadnej z týchto krajín, nie ste ich štátnym príslušníkom, obyvateľom ani osobou pod ich kontrolou a že sa nenachádzate na žiadnom z uvedených zoznamov.

Vyhlásenia o obmedzení zodpovednosti a vyhlásenia do budúcnosti

Spoločnosť Hasbro môže túto webovú lokalitu kedykoľvek zmeniť, presunúť alebo odstrániť jej časti či pridať nové.

MATERIÁLY NA TEJTO LOKALITE SA POSKYTUJÚ TAK, AKO SÚ, BEZ VÝSLOVNEJ ČI PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ HASBRO NIJAKO NERUČÍ ZA POUŽÍVANIE ANI VÝSLEDKY POUŽÍVANIA OBSAHU ČI INÝCH MATERIÁLOV NA TEJTO LOKALITE Z HĽADISKA ICH SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A POD.

Všetky materiály vrátane výročných správ pre akcionárov, tlačových vyhlásení a spisov u Americkej komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) reprodukované na tejto lokalite sú platné k pôvodnému dátumu uverejnenia alebo podania. Skutočnosť, že je dokument dostupný na tejto lokalite, neznamená, že informácie uvedené v danom dokumente sa nezmenili alebo nestratili platnosť vplyvom nových udalostí alebo novších dokumentov či podaní. Všetky vyhlásenia do budúcnosti uvedené na tejto lokalite sú platné k pôvodnému dátumu uverejnenia alebo podania dokumentu, v ktorom sa dané vyhlásenie nachádza, a musia sa rozumieť spoločne s príslušnými faktormi uvedenými vo výročnej správe spoločnosti na formulári 10-K pod nadpisom „Forward-Looking Statements“ (Vyhlásenia do budúcnosti), v štvrťročných správach spoločnosti na formulári 10-Q pod nadpisom „Other Information“ (Iné informácie) a v ďalších spisoch spoločnosti Hasbro u komisie SEC, ktoré sú dostupné na tejto lokalite alebo v databáze Edgar komisie SEC, v dôsledku ktorých sa skutočné udalosti alebo výsledky v budúcnosti môžu zásadne líšiť od očakávaných udalostí alebo výsledkov. Spoločnosť Hasbro nie je povinná aktualizovať ani bežne neaktualizuje informácie a vyhlásenia uvedené na tejto lokalite, preto tieto informácie a vyhlásenia nemožno považovať za aktuálne k dátumu vášho prístupu na túto lokalitu. Okrem toho, vo všetkých častiach materiálov dostupných na tejto lokalite sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti alebo typografické chyby. Materiály dostupné na tejto lokalite, ako aj softvér a produkty opísané na nej sa môžu priebežne meniť bez oznámenia.

V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM V ZMYSLE PLATNÝCH ZÁKONOV SPOLOČNOSŤ HASBRO NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VRÁTANE PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV INÝCH OSÔB. SPOLOČNOSŤ HASBRO NERUČÍ ZA PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ ANI POUŽITEĽNOSŤ ŽIADNYCH INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH NA TEJTO LOKALITE. SPOLOČNOSŤ HASBRO NEZARUČUJE, ŽE FUNKCIE OBSIAHNUTÉ V MATERIÁLOCH DOSTUPNÝCH NA TEJTO LOKALITE BUDÚ FUNGOVAŤ BEZ PRERUŠENIA A CHÝB, ŽE PRÍPADNÉ CHYBY SA NAPRAVIA ALEBO ŽE MATERIÁLY, TÁTO LOKALITA ČI SERVER, NA KTOROM SÚ PRÍSTUPNÉ, NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ČI INÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. VŠETKY NÁKLADY NA PRÍPADNÝ SERVIS A OPRAVY ZNÁŠA POUŽÍVATEĽ (A NIE SPOLOČNOSŤ HASBRO).

SPOLOČNOSŤ HASBRO ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ VRÁTANE NEDBANLIVOSTI NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE OSOBITNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ LOKALITU ČI AKÝKOĽVEK STIAHNUTÝ MATERIÁL, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ HASBRO ALEBO JEJ ZÁSTUPCA BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI HASBRO VOČI VÁM ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A ÚKONY (ČI UŽ ZMLUVNÉ ALEBO INÉ) NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI SPOLOČNOSTI HASBRO ZA PRODUKTY PRI PRÍPADNOM NÁKUPE NA TEJTO LOKALITE.

PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA NEMUSÍ UMOŽŇOVAŤ VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI. V TAKOM PRÍPADE SA UVEDENÉ OBMEDZENIA NA VÁS NEVZŤAHUJÚ.

Odkazy na iné webové lokality

Spoločnosť Hasbro nijako neručí za obsah žiadnych iných webových lokalít, na ktoré sa môžete dostať z tejto lokality. Keď prechádzate z webovej lokality spoločnosti Hasbro na inú lokalitu, vezmite na vedomie, že daná webová lokalita je nezávislá od spoločnosti Hasbro a spoločnosť Hasbro nemá nad jej obsahom žiadnu kontrolu. Odkaz na webovú lokalitu mimo lokality spoločnosti Hasbro neznamená, že spoločnosť Hasbro schvaľuje obsah alebo používanie danej webovej lokality alebo že zaň prijíma nejakú zodpovednosť.

Doba platnosti

Táto zmluva platí až do prípadného ukončenia jej platnosti z vašej strany alebo zo strany spoločnosti Hasbro. Platnosť tejto zmluvy môžete kedykoľvek ukončiť tým, že túto webovú lokalitu viac nebudete používať, s tým, že na všetky vaše dovtedajšie použitia tejto webovej lokality sa bude táto zmluva naďalej vzťahovať. Spoločnosť Hasbro môže platnosť tejto zmluvy ukončiť kedykoľvek bez oznámenia a v zmysle toho vám zamietnuť prístup na webovú lokalitu, a to na základe svojho vlastného uváženia z akéhokoľvek dôvodu vrátane nedodržania ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy z vašej strany. Po ukončení platnosti tejto zmluvy z vašej strany alebo zo strany spoločnosti Hasbro ste povinní ihneď zlikvidovať všetky materiály stiahnuté alebo inak získané z tejto webovej lokality, ako aj kópie týchto materiálov, či už vyhotovené v zmysle týchto zmluvných podmienok alebo inak.

Kliknutím sem si zobrazíte zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Hasbro
© 1998 – 2020 Hasbro, Inc. Všetky práva vyhradené.

Zadaj svoj dátum narodenia:

Ľutujeme!

Nemáš oprávnenie na návštevu tejto stránky.

OK