นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ฮาสโบร

เว็บไซต์ฮาสโบรนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับโลกของฮาสโบร และยังให้ท่านได้พบกับเกมและของเล่นบางส่วนที่เป็นของ ของฮาสโบรโดยตรง

บริษัท ฮาสโบร (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัทลูก ("ฮาสโบร") เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์และมุ่งมั่นที่จะจัดทำสภาพแวดล้อมในโลกออนไลน์ที่มีความปลอดภัยแก่ท่าน ฮาสโบรได้มีนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์นี้ซึ่งกล่าวถึงวิธีการที่ ฮาสโบรเก็บรวบรวม จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่เว็บไซต์ของฮาสโบร
อย่างไรก็ดี นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลที่ฮาสโบรเก็บรวบรวมโดยทางอื่นนอกจากเว็บไซต์

ข้อมูลใดบ้างที่ฮาสโบรเก็บรวบรวม?

หากท่านเลือกที่จะสั่งผลิตภัณฑ์หรือรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ ฮาสโบรอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เช่น

· ชื่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และที่อยู่ของท่าน และ

· ในกรณีจำเป็น หมายเลขบัตรเครดิตที่ยังไม่สิ้นอายุ วันหมดอายุ และข้อมูลอื่นๆ ที่ฮาสโบรจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน

ในบางโอกาส ฮาสโบรอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่ฮาสโบรไว้ผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้ด้วยเหตุประการอื่น ข้อมูลนี้อาจรวมถึง ชื่อ อีเมล์ของท่าน ข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อใช้บริการหรือสนใจ ฮาสโบรอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอายุของท่านเพื่อให้ฮาสโบรสามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการชนิดใดที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของท่าน

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านควรได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนจะมีการให้ข้อมูลใดๆ

ท่านสามารถเข้าชมและใช้เว็บไซต์และบริการของฮาสโบรได้โดยอิสระ อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกที่จะเข้าชม เข้าถึง ใช้ หรือรับข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ หรือรับบริการจากฮาสโบรผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยินยอมโดยชัดแจ้งให้ฮาสโบรสามารถเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอนุญาตให้ฮาสโบรใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้

ใครเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของฉันและข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้อย่างไร?

ฮาสโบรเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านมอบให้ผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ ฮาสโบรจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ท่านประสงค์และเพื่อประกอบธุรกิจของฮาสโบรอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ ฮาสโบรอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อท่านในกรณีที่มีความจำเป็นอีกด้วย

ฮาสโบรอาจใช้ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และที่อยู่ของท่านเป็นครั้งคราวเพื่อนำเสนอโฆษณาใหม่ๆหรือเอกสารเกี่ยวกับส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การประกวด คุณลักษณะในการใช้งานและการปรับปรุง ข้อเสนอพิเศษหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับของเล่นและเกม อย่างไรก็ดี ก่อนที่ฮาสโบรจะกระทำการเช่นว่านั้น  ฮาสโบรจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านเสียก่อน

ฮาสโบรยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทำการตลาดและการศึกษาเชิงประชากรศาสตร์ภายในของฮาสโบร เพื่อที่ นำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามอบให้แก่ท่านได้อย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

ฮาสโบรแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของฉันกับผู้ใด?

ในบางคราวฮาสโบรอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือให้การสนับสนุนแก่ฮาสโบร รวมไปถึง ผู้ให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ (website hosts) ผู้ให้บริการสำรองข้อมูลด้านไอที และผู้ให้บริการด้านไอทีหรือการชำระเงินอื่นๆ อย่างไรก็ดี บุคคลเหล่านี้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ประการอื่น

ฮาสโบรอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปกป้องสิทธิของฮาสโบรหรือในสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งฮาสโบร ได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดให้ต้องดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยต่อหน่วยงานซึ่งบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลรายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบสวนการฉ้อฉล การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกิจการอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจทำให้ท่านหรือฮาสโบรมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดทางกฎหมาย ทั้งนี้ไม่เป็นการจำกัดถึงกรณีอื่นๆ

ในกรณีของการควบ การเข้าซื้อกิจการ การฟื้นฟูกิจการ การล้มละลายหรือกรณีอื่น ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน อาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้สืบสิทธิหรือผู้รับโอนสิทธิของฮาสโบรหรือบุคคลภายนอกรายอื่นได้

เพื่อช่วยฮาสโบรในการทำการตลาดและการศึกษาเชิงประชากรศาสตร์ภายในของฮาสโบร ฮาสโบรอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ดีเมื่อฮาสโบรจะกระทำการดังกล่าว ฮาสโบรจะรวมข้อมูลของท่านเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลนั้นจะไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้โดยตรง

ฮาสโบรจะไม่ขาย ให้เช่า หรือกระทำด้วยประการอื่นใดเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากและเกี่ยวกับลูกค้าของฮาสโบรให้บุคคลภายนอกทราบเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย

คุ้กกี้และข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Cookies and log files)

ฮาสโบรอาจใช้คุ้กกี้และเคลียร์กิฟ (clear GIFs) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของท่านในการเข้าชมเว็บไซต์ของฮาสโบรให้ดียิ่งขึ้น คุ้กกี้เป็นข้อมูลที่ฮาสโบรใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อช่วยให้ฮาสโบรสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่า มีจำนวนผู้บริโภคจำนวนเท่าใดที่กำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ พวกเขาเข้าชมเว็บไซต์บ่อยแค่ไหน และเนื้อหาใด ที่พวกเขาให้ความสนใจมากที่สุด เคลียร์กิฟ (clear GIFs) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า "เว็บบั๊ก" (Web Bug) เป็นออบเจกต์ไฟล์ (file objects) ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นภาพกราฟฟิก เช่น GIF แบบไม่มีพื้นหลัง ขนาด 1x1 พิกเซล ที่ใส่ไว้ในหน้าเว็บหรือในข้อความอีเมล์เพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้  GIF จะบอกฮาสโบรถึงที่อยู่ไอพีของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แสดงหน้าเว็บของฮาสโบร ยูอาร์แอลของหน้าที่มี GIF อยู่ เวลาที่ดูหน้าเว็บ ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้และสามารถที่จะบอกฮาสโบรได้ถึงค่าของคุ้กกี้ที่เคยตั้งไว้

คุ้กกี้และเคลียร์กิฟ (clear GIFs) เหล่านี้ทำให้ฮาสโบรทราบว่า มีผู้บริโภคจำนวนเท่าใดที่กำลังจะเข้าเว็บไซต์แห่งนี้ ความถี่ในการเข้าชม และคนเหล่านั้นใช้เว็บไซต์อย่างไร ซึ่งช่วยให้ฮาสโบรสามารถปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและปรับปรุงการออกแบบระบบนำทาง (navigation) ได้อย่างเหมาะสม

ฮาสโบรอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบันทึกภาพเข้าออก ซึ่งบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์และเก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับลักษณะในการท่องเว็บของผู้ใช้เว็บไซต์ บันทึกต่างๆ เหล่านี้จะมีการจัดทำขึ้นโดยไม่เปิดเผยชื่อและช่วยให้ฮาสโบรสามารถระบุ (นอกจากสิ่งอื่นๆ) ได้ว่า มีผู้ใช้จำนวนเท่าไหร่และผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์บ่อยเพียงใด หน้าเว็บใดที่ผู้ใช้เข้าชม และข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ฮาสโบรยังอาจใช้ข้อมูลจากคุ้กกี้และข้อมูลบันทึกภาพเข้าออก (cookies and log files data) เพื่อการทำการตลาดและการศึกษาเชิงประชากรศาสตร์ภายในของฮาสโบร เพื่อที่ว่า ฮาสโบรจะสามารปรับปรุงบริการออนไลน์ที่ฮาสโบรจัดหามาให้แก่ท่านได้อย่างต่อเนื่อง

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่เว็บไซต์ของฮาสโบรมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ใดๆ ภายนอกฮาสโบร เว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าวเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฮาสโบรและฮาสโบรจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์เหล่านั้นหรือการประกอบธุรกิจของบริษัทที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว เมื่อที่ท่านใช้เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้นท่าน จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดของการใช้และ/หรือนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฮาสโบรอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ในระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์) ฮาสโบรดำเนินการด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจได้ว่า ข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัยและสมบูรณ์   ฮาสโบรจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้ให้แก่พนักงาน ผู้รับจ้าง และตัวแทนของฮาสโบรซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ฮาสโบรจัดเก็บไว้ได้  ยกเว้นในกรณีที่มีข้อจำกัดซึ่งฮาสโบรไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำเช่นว่านั้น

ท่านอาจขอให้ฮาสโบรดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ฮาสโบรจัดเก็บไว้ซึ่งไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยแล้วได้ หากท่านขอให้ฮาสโบรลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฮาสโบรจะดำเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อกระทำการดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า ฮาสโบรจำเป็นต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การสอบบัญชีหรือธุรกิจภายใน

หากท่านประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อฮาสโบรโดยใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อท้ายนี้

คำถามและข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับฮาสโบรหรือนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าตามข้อมูลเพื่อการติดต่อที่ระบุไว้ในตอนท้าย

หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่ฮาสโบรใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ฮาสโบรทราบโดยทันทีตามข้อมูลที่ปรากฏเพื่อการติดต่อที่ระบุไว้ในตอนท้าย ฮาสโบรให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจังและฮาสโบรจะตอบข้อร้องเรียนของท่านโดยเร็วที่สุด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ฮาสโบรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ดังนั้น กรุณาตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ หากฮาสโบรดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญใดๆ ฮาสโบรจะแจ้งให้ท่านทราบในเว็บไซต์แห่งนี้

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ท่านสามารถดูข้อมูลเพื่อการติดต่อของฮาสโบรได้ในหน้า Customer Services

 

กดคลิกที่นี่เพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮาสโบร

©2541-2556 ฮาสโบร อิงค์ สงวนสิทธิทุกประการ

 

โปรดป้อนวันเกิดของคุณ:

Sorry!

you are not eligible to visit the site.

OK