VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

LÆS FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER IGENNEM, FØR DU BRUGER SIDEN. Når du bruger siden, accepterer du disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge siden. Hasbro kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser. Personer under 18 år, som får vist og bruger webstedet, skal have deres forældres samtykke.

Begrænsninger for brug af materiale

Denne side er ophavsretligt beskyttet. Tekst- og billedmateriale, du kopierer, printer eller downloader, er licenseret til dig af Hasbro, Inc. og/eller Hasbro, Inc.s datterselskaber ("Hasbro") udelukkende til din personlige ikkekommercielle hjemmebrug, såfremt du ikke ændrer eller sletter nogen meddelelser om ophavsret, varemærker eller beskyttelse.

Hvis du downloader software fra siden, skal softwaren, herunder alle filer og billeder, der er indeholdt i eller genereret af softwaren, og medfølgende data (under ét kaldet "software") betragtes som licenseret til dig af Hasbro udelukkende til din personlige ikkekommercielle hjemmebrug. Hasbro overfører hverken retten eller de immaterielle ejendomsrettigheder til softwaren til nogen, og Hasbro beholder den fulde ret til softwaren såvel som alle immaterielle ejendomsrettigheder forbundet hermed. Du må hverken sælge, videreforhandle eller kopiere softwaren, og du må ikke foretage reverse engineering, dekompilering, disassemblering af softwaren eller på anden vis konvertere softwaren til en form, der er menneskelig forståelig (denne sætning gælder ikke i tilfælde, hvor gældende national lovgivning giver dig en ufravigelig ret til at foretage hvilken som helst af de handlinger, den henviser til). Alle varemærker og logoer er ejet af Hasbro og Hasbros licensgivere, og du må ikke kopiere eller bruge dem på nogen måde.

Webstedet er drevet og styret af Hasbro, Inc. fra Hasbro, Inc.s kontorer i Rhode Island, USA. Hasbro fremsætter ingen erklæringer om, at materiale på webstedet skal være passende eller tilgængelige for brugere uanset placering. De brugere, som vælger at besøge stedet fra andre placeringer, gør dette på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af lokal lovgivning, hvis og såfremt lokal lovgivning er relevant på dette område. Software fra dette websted er underlagt USA's eksportkontrol og gældende lokal lovgivning. Software fra dette websted må under ingen omstændigheder downloades eller på anden vis eksporteres eller reeksporteres til Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien (eller borgere eller statsborgere i disse lande) eller noget andet land, hvortil USA har nedlagt forbud mod handel, eller til nogen, som figurerer på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums liste over afviste handelspartnere, eller til nogen lande, juridiske personer eller fysiske personer, som er omfattet af sanktioner fra FN's Sikkerhedsråd. Når du downloader og bruger softwaren, erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i, er underlagt eller er statsborger eller borger i et af førnævnte lande eller figurerer på førnævnte lister eller er omfattet af nævnte sanktioner.

Ansvarsfraskrivelser og begrænsning af erstatningsansvar, udsagn om fremtiden

Hasbro kan til enhver tid ændre, flytte eller slette dele af dette websted eller tilføje nyt indhold.

MATERIALET PÅ DETTE WEBSTED LEVERES, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. HASBRO FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER OM BRUGEN ELLER RESULTATET AF BRUGEN AF INDHOLDET ELLER ANDET MATERIALE PÅ DETTE WEBSTED, HVAD ANGÅR KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET.

Alt materiale, herunder, men ikke begrænset til, årsrapporter til aktionærer, pressemeddelelser og Hasbros indberetninger til det amerikanske børstilsyn (SEC), som kan findes på dette websted, har samme præcis ordlyd som ved den oprindelige dato for udgivelse eller indberetning. Hvis et dokument er tilgængeligt på webstedet, betyder det ikke, at de oplysninger, dokumentet indeholder, ikke er blevet ændret eller erstattet af efterfølgende begivenheder, dokumenter eller indberetninger. Ethvert udsagn om fremtiden, der findes på dette websted, har samme ordlyd som ved den oprindelige dato, hvor dokumentet med dette udsagn blev udgivet eller indberettet, og det skal læses i sammenhæng med visse faktorer, der er anført i virksomhedens årsrapport i formular 10-K under overskriften "Forward-Looking Statements" (Udsagn om fremtiden), virksomhedens kvartalsrapporter i formular 10-Q under overskriften "Other Information" (Andet) samt i andre Hasbro-indberetninger til SEC, som er tilgængelige på dette websted eller på SEC's Edgar Database (http:/www.sec.gov/edgarhp.htm), og som kan være medvirkende til, at fremtidige begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra de forventede begivenheder eller resultater. Hasbro har ikke pligt til at opdatere nogen oplysninger eller erklæringer på dette websted, og af samme årsag må sådanne oplysninger eller erklæringer på webstedet ikke betragtes som værende aktuelle og fra den dato, du besøger webstedet. Desuden kan alt materiale, der er tilgængeligt på webstedet, indeholde tekniske fejl og mangler eller typografiske fejl. Der kan til enhver tid foretages ændringer i det materiale, der er tilgængeligt på webstedet, i softwaren og i de produkter, der er beskrevet på webstedet.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASIGER HASBRO SIG ALLE GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKEKRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. HASBRO KAN IKKE GARANTERE FOR NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER BRUGBARHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER FINDES PÅ WEBSTEDET. HASBRO KAN IKKE GARANTERE, AT FUNKTIONERNE I DET MATERIALE, DER ER TILGÆNGELIGT PÅ DETTE WEBSTED, VIL FUNGERE HELT UDEN AFBRYDELSER OG VÆRE FEJLFRI, AT FEJL OG MANGLER VIL BLIVE RETTET, ELLER AT MATERIALET, DETTE WEBSTED OG SERVEREN, HVOR ALTING ER TILGÆNGELIGT, IKKE ER INFICERET MED EN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, PÅTAGER DU (OG IKKE HASBRO) DIG AT SVARE HELE UDGIFTEN FOR ALLE NØDVENDIGE SERVICEEFTERSYN, REPARATIONER OG FEJLRETTELSER.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN HASBRO UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MISLIGHOLDELSE, DRAGES TIL ANSVAR FOR SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER DEN MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSTEDET ELLER DOWNLOADET MATERIALE, SELV OM HASBRO OG HASBROS REPRÆSENTANTER ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL HASBROS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR TIL DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅL (UANSET OM DET GÆLDER KONTRAKTLIGE FORHOLD ELLER ANDET) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE OVERSTIGE DET BELØB, DU BETALTE TIL HASBRO I FORBINDELSE MED ET EVENTUELT KØB AF PRODUKTER PÅ WEBSTEDET.

GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER MULIGVIS IKKE BEGRÆNSNING AF STILTIENDE GARANTIER ELLER FØRNÆVNTE BEGRÆNSNINGER AF ERSTATNINGSANSVARET, HVORFOR OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE ER GÆLDENDE FOR DIG.

Links til andre websteder

Hasbro fremsætter ingen erklæringer om indholdet af nogen andre websteder, du kan få adgang til via dette websted. Når du besøger et websted, der ikke tilhører Hasbro, skal du bemærke, at det er et uafhængigt websted, hvor indholdet ikke er kontrolleret af Hasbro. Et link til et websted, der ikke tilhører Hasbro, betyder ikke, at Hasbro støtter eller accepterer eller påtager sig ansvar for indhold eller brug af et sådant websted.

Betragtninger

Hvis en person, som har læst et dokument på webstedet, henvender sig til Hasbro med oplysninger, herunder feedback i form af spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende vedrørende webstedet eller indholdet af et element, vil sådanne oplysninger ikke blive betragtet som fortrolige oplysninger, og Hasbro har ikke nogen forpligtelser i forbindelse med sådanne oplysninger. Hasbro har desuden ret til at kopiere, bruge, videregive, vise, fremvise, sende, udsende, oprette afledt arbejde på baggrund af og videreformidle de oplysninger til andre uden begrænsning og kan give andre tilladelse til at gøre det samme. Hasbro har desuden ret til at bruge den viden og de ideer, koncepter og teknikker, der er indeholdt i sådanne oplysninger til et hvilket som helst formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, produktion og markedsføring af produkter og andre elementer ved hjælp af disse oplysninger. Hensigten med dette afsnit er ikke, at det skal være gældende for personlige oplysninger om dig (såsom navn, privat adresse og mailadresse), da brugen af disse oplysninger er underlagt Hasbros Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Som et bidrag til Hasbro, der konstant arbejder på at forbedre og videreudvikle disse produkter og besvare brugernes feedback, accepterer du at sende føromtalte viden og ideer, koncepter og teknikker til Hasbro uden at modtage nogen form for kompensation. Du accepterer at underskrive ethvert dokument, som Hasbro kan anmode om, i forbindelse med bekræftelsen af Hasbos ejerskab af og ubegrænsede ret til at bruge omtalte viden og ideer, koncepter og teknikker.

Du er alene ansvarlig for indholdet af de kommentarer, du laver. Du accepterer, at ingen af de kommentarer, du sender til webstedet, vil (i) overtræde en tredjeparts rettigheder, herunder i forbindelse med ophavsret, varemærker, beskyttelse af personlige oplysninger og andre personlige immaterielle rettigheder, (ii) være eller indeholde ærekrænkende eller på anden vis ulovligt, stødende eller uanstændigt materiale eller udgøre uretmæssig tilegnelse af forretningshemmeligheder fra en tredjepart, (iii) nedgøre produkter eller tjenester fra en tredjepart. Du accepterer ikke at videresende personlige oplysninger (foruden din mailadresse eller dit brugernavn) via mail sendt til andre brugere eller beskeder, der er udgivet på webstedet af dig.

Ophævelse

Aftalen er gældende, medmindre og indtil den ophæves af enten dig eller Hasbro. Du kan når som helst ophæve aftalen ved ikke at bruge webstedet længere, da al tidligere brug af webstedet er underlagt denne aftale. Hasbro kan når som helst og uden varsel ophæve aftalen og derefter nægte dig adgang til dette websted, hvis Hasbro af en hvilken som helst årsag finder det passende, herunder din manglende overholdelse af vilkårene eller bestemmelserne i denne aftale. Når denne aftale er ophævet af enten dig eller Hasbro, skal du med det samme destruere alt materiale, der er downloadet eller på anden vis hentet fra webstedet sammen med kopier af sådant materiale, uanset om de er lavet i henhold til vilkårene i denne aftale eller ej.

Udskillelse

Hvis en bestemmelse eller en delbestemmelse i disse vilkår og betingelser for brug er eller bliver ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal den ændres i et sådant omfang, at den igen er gyldig, lovlig og kan håndhæves. Hvis det ikke er muligt at foretage en sådan ændring, skal den pågældende bestemmelse eller delbestemmelse slettes. Enhver ændring eller sletning af en bestemmelse eller en delbestemmelse vil i henhold til denne bestemmelse ikke have indflydelse på gyldigheden og muligheden for at håndhæve resten af disse vilkår og betingelser.

Klik her for at få vist Hasbros Politik om beskyttelse af personlige oplysninger 
© 1998-2013 Hasbro, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.