KÄYTTÖEHDOT

LUE SEURAAVAT EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÄ. Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä sivustoa. Hasbro voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Alle 18-vuotiaiden käyttäjien on saatava vanhempien lupa sivuston käyttöön.

Materiaalien käyttöä koskevat rajoitukset

Tämä sivusto on tekijänoikeudella suojattu. Hasbro, Inc. ja/tai sen tytäryhtiöt (jäljempänä "Hasbro") antavat luvan käyttäjän kopioiman, tulostaman tai lataaman teksti- tai kuvamateriaalin henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön ainoastaan sillä edellytyksellä, että käyttäjä ei muuta tai poista mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusilmoituksia.

Jos käyttäjä lataa sivustosta ohjelmiston, Hasbron katsotaan antaneen hänelle luvan ainoastaan ohjelmiston sekä kaikkien ohjelmiston sisältämien tai luomien tiedostojen ja kuvien ja sen mukana toimitettujen tietojen (jäljempänä yhteisesti "Ohjelmisto") henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön. Hasbro ei siirrä Ohjelmiston omistusoikeutta eikä immateriaalioikeuksia, vaan Hasbrolla säilyy Ohjelmiston täysi omistusoikeus sekä siihen liittyvät immateriaalioikeudet. Käyttäjä ei saa myydä, jakaa edelleen tai jäljentää Ohjelmistoa eikä kääntää takaisin, takaisinmallintaa, purkaa tai muulla tavoin muuntaa Ohjelmistoa ihmisen ymmärtämään muotoon (tätä virkettä ei sovelleta siltä osin kuin käyttäjällä on sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla poissulkematon oikeus siinä tarkoitettuihin toimiin). Kaikki tavaramerkit ja logot ovat Hasbron tai sen lisenssinantajien omaisuutta, eikä niitä saa kopioida tai käyttää millään tavoin.

Hasbro, Inc. valvoo ja ylläpitää tätä sivustoa Rhode Islandin osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitsevista toimistoistaan. Hasbro ei takaa, että sivustossa olevat materiaalit ovat sopivia tai käytettävissä muualla. Jos käyttäjä päättää avata tämän sivuston muualla, hän tekee niin omasta aloitteestaan ja vastaa paikallisten lakien noudattamisesta siltä osin kuin paikalliset lait ovat sovellettavissa. Tästä sivustosta peräisin oleva Ohjelmisto kuuluu Yhdysvaltojen vientivalvonnan ja sovellettavien paikallisten lakien alaisuuteen. Sivustosta ei saa ladata tai muulla tavoin viedä tai edelleenviedä mitään Ohjelmistoa Kuubaan, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Iraniin, Syyriaan tai mihinkään muuhun Yhdysvaltojen vientikiellon alaiseen maahan (tai näiden maiden kansalaisille tai asukkaille) tai kenellekään, joka on merkitty Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön erikseen nimettyjen kansalaisten luetteloon (Specially Designated Nationals List) tai Yhdysvaltojen kauppaministeriön kieltoluetteloon (Table of Deny Orders), tai mihinkään maahan, millekään oikeushenkilölle tai yhtiölle tai kenellekään henkilölle, johon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on kohdistanut pakotteita. Ladatessaan Ohjelmiston tai käyttäessään sitä käyttäjä vakuuttaa ja takaa, ettei hän oleskele tällaisessa maassa, ei ole tällaisen maan valvonnassa eikä ole tällaisen maan kansalainen tai asukas, ettei häntä ole merkitty tällaiseen luetteloon ja ettei häneen kohdistu tällaisia pakotteita.

Vastuuvapautus ja vastuun rajoitus sekä ennakoivat lausunnot

Hasbro voi muuttaa, siirtää tai poistaa osia tästä sivustosta tai lisätä siihen sisältöä.

TÄSSÄ SIVUSTOSSA OLEVAT MATERIAALIT TARJOTAAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA "SELLAISENAAN", ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI IMPLISIITTISIÄ TAKUITA. HASBRO EI ANNA SIVUSTOSSA OLEVAN SISÄLLÖN TAI MUIDEN MATERIAALIEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÖN TULOKSIIN LIITTYVIÄ TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA NIIDEN OIKEELLISUUDESTA, PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI MUISTA SEIKOISTA.

Kaikki tässä sivustossa olevat materiaalit, muun muassa vuosikertomukset, lehdistötiedotteet ja Hasbron Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission, jäljempänä "SEC") toimittamat asiakirjat, kuvaavat alkuperäisen julkaisu- tai toimituspäivän tilannetta. Asiakirjan saatavilla olo tässä sivustossa ei merkitse sitä, ettei asiakirjan sisältämiä tietoja ole muutettu tai korvattu minkään tapahtumien tai myöhemmän tai myöhemmin toimitetun asiakirjan vuoksi. Tässä sivustossa esitetty ennakoiva lausunto kuvaa tilannetta kyseisen lausunnon sisältävän asiakirjan alkuperäisenä julkaisu- tai toimituspäivänä, ja se on luettava yhdessä tiettyjen seikkojen kanssa, joiden vuoksi todelliset tulevat tapahtumat tai tulokset voivat poiketa olennaisesti odotetuista tapahtumista tai tuloksista. Nämä seikat on mainittu lomakkeella 10-K julkaistussa yhtiön vuosikertomuksessa otsikon "Ennakoivat lausunnot" alla, lomakkeella 10-Q julkaistuissa yhtiön osavuosikatsauksissa otsikon "Muut tiedot" alla ja Hasbron SEC:lle toimittamissa, tässä sivustossa tai SEC:n Edgar-tietokannassa (http:/www.sec.gov/edgarhp.htm) saatavilla olevissa muissa asiakirjoissa. Hasbron velvollisuutena tai käytäntönä ei ole päivittää tässä sivustossa olevia tietoja tai lausuntoja, minkä vuoksi käyttäjän ei pidä luottaa siihen, että tällaiset tiedot tai lausunnot ovat ajan tasalla sivuston käyttöpäivänä. Sivustossa saatavilla olevissa materiaaleissa voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Sivustossa saatavilla oleviin materiaaleihin, Ohjelmistoon tai sivustossa kuvattuihin tuotteisiin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

HASBRO IRTISANOUTUU SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKISTA NIMENOMAISISTA TAI IMPLISIITTISISTÄ TAKUISTA, MUUN MUASSA KAUPPAKELPOISUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVISTA IMPLISIITTISISTÄ TAKUISTA. HASBRO EI TAKAA, ETTÄ TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÄMÄT TIEDOT OVAT PAIKKANSAPITÄVIÄ, TÄYDELLISIÄ TAI KÄYTTÖKELPOISIA. HASBRO EI TAKAA, ETTÄ SIVUSTOSSA SAATAVILLA OLEVIEN MATERIAALIEN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT OVAT KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ VIAT KORJATAAN TAI ETTÄ MATERIAALEISSA, TÄSSÄ SIVUSTOSSA TAI NIIDEN JULKAISEMISEEN KÄYTETTÄVÄSSÄ PALVELIMESSA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA. KÄYTTÄJÄ (EI HASBRO) VASTAA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKKIEN TARVITTAVIEN HUOLTO- JA KORJAUSTÖIDEN KAIKISTA KUSTANNUKSISTA.

LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA HASBRO EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, ESIMERKIKSI HUOLIMATTOMUUDEN YHTEYDESSÄ, VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISVAHINGONKORVAUKSISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SIVUSTON TAI LADATTUJEN MATERIAALIEN KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ, VAIKKA HASBROLLE TAI SEN EDUSTAJALLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA HASBRON KOKONAISVASTUU KÄYTTÄJÄLLE KAIKISTA VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ JA KANNEPERUSTEISTA (SOPIMUKSEN NOJALLA TAI MUUTEN) EI YLITÄ MISSÄÄN TILANTEESSA MÄÄRÄÄ, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT HASBROLLE TÄSTÄ SIVUSTOSTA OSTETUISTA TUOTTEISTA.

IMPLISIITTISTEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN TAI EDELLÄ MAINITUT VASTUUNRAJOITUKSET SAATTAVAT OLLA KIELLETTYJÄ SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, MINKÄ VUOKSI EDELLÄ MAINITUT POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SIVUSTON KÄYTTÄJÄÄ.

Linkit muihin verkkosivustoihin

Hasbro ei anna minkäänlaisia takuita tähän sivustoon mahdollisesti linkitettyjen muiden verkkosivustojen sisällöstä. Käyttäessään muuta kuin Hasbron sivustoa käyttäjän tulee ymmärtää, että kyseessä on Hasbrosta erillinen sivusto, jonka sisältö ei ole Hasbron valvonnassa. Muuhun kuin Hasbron sivustoon johtava linkki ei merkitse sitä, että Hasbro hyväksyy kyseisen sivuston sisällön tai käytön tai on vastuussa siitä.

Lähetetty aineisto

Jos tässä sivustossa kävijä lähettää Hasbrolle sivustoon tai sen sisältöön liittyvää palautetta, kuten kysymyksiä, kommentteja tai ehdotuksia, tällaisia tietoja ei pidetä luottamuksellisina eikä Hasbrolla ole minkäänlaisia niihin liittyviä velvollisuuksia. Hasbro saa myös vapaasti toisintaa, käyttää, julkistaa, näyttää, asettaa esille, lähettää ja esittää tietoja, tehdä muunnelmia ja jakaa tietoja muille rajoituksetta sekä antaa muille luvan tehdä samoin. Hasbro saa vapaasti käyttää tällaisiin tietoihin sisältyviä ideoita, konsepteja, taitotietoa tai menetelmiä mihin tahansa tarkoitukseen, esimerkiksi tällaisia tietoja sisältävien tuotteiden ynnä muiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin. Tämä kohta ei koske käyttäjän henkilötietoja (esimerkiksi nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite), joiden käyttöä sääntelee Hasbron Tietosuojakäytäntö.

Hasbro pyrkii jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan ja vastaamaan käyttäjien palautteeseen. Sivuston käyttäjä suostuu sen vuoksi luovuttamaan tällaiset ideat, konseptit, taitotiedon ja menetelmät Hasbrolle korvauksetta. Käyttäjä suostuu toimittamaan kaikki asiakirjat, jotka Hasbro voi kohtuudella pyytää vahvistaessaan Hasbron omistusoikeuden ja rajoittamattoman käyttöoikeuden tällaisiin ideoihin, konsepteihin, taitotietoon ja menetelmiin.

Käyttäjä on yksin vastuussa esittämiensä kommenttien sisällöstä. Käyttäjä hyväksyy, että hänen tähän sivustoon lähettämänsä kommentit (i) eivät loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, yksityisyyttä tai muita henkilökohtaisia oikeuksia tai omistusoikeuksia; (ii) eivät ole herjaavia tai muutoin laittomia, loukkaavia tai epäsiveellisiä tai sisällä tällaista materiaalia eivätkä merkitse minkään kolmannen osapuolen liikesalaisuuksien väärinkäyttöä; (iii) eivät halvenna minkään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluja. Käyttäjä hyväksyy, ettei hän saa lähettää henkilötietoja (lukuun ottamatta omaa sähköpostiosoitettaan tai käyttäjätunnustaan) muille käyttäjille lähettämiensä sähköpostiviestien tai tähän sivustoon lähettämiensä viestien kautta.

Päättäminen

Tämä sopimus on voimassa, kunnes sivuston käyttäjä tai Hasbro päättää sen. Käyttäjä voi milloin tahansa päättää tämän sopimuksen lopettamalla tämän sivuston käytön edellyttäen, että tämä sopimus sääntelee sivuston kaikkia aiempia käyttäjiä. Hasbro voi päättää tämän sopimuksen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta ja sen mukaisesti kieltää harkintansa mukaan käyttäjältä tämän sivuston käytön mistä tahansa syystä, mukaan lukien tämän sopimuksen ehtojen tai määräysten noudattamatta jättäminen. Kun käyttäjä tai Hasbro päättää tämän sopimuksen, käyttäjän on viipymättä tuhottava kaikki tästä sivustosta ladatut tai muulla tavoin saadut materiaalit sekä kaikki tällaisten materiaalien kopiot riippumatta siitä, onko ne tehty tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti tai muulla tavoin.

Poistaminen

Jos jokin näiden käyttöehtojen määräys tai määräyksen osa on tai siitä tulee pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, määräystä on muutettava sen verran kuin on tarpeen, jotta siitä tulee pätevä, laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen. Jos muuttaminen ei ole mahdollista, kyseinen määräys tai määräyksen osa on poistettava. Määräyksen tai määräyksen osan muuttaminen tai poistaminen tämän kohdan mukaisesti ei vaikuta näiden käyttöehtojen muiden määräysten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Napsauttamalla tätä saat näkyviin Hasbron Tietosuojakäytännön
© 1998–2013 Hasbro, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään