VILKÅR FOR BRUK

LES DE FØLGENDE VILKÅRENE GRUNDIG FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du godtar disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke dette nettstedet. Hasbro kan endre disse vilkårene når som helst. Personer under 18 år som besøker eller bruker dette nettstedet, må ha tillatelse fra en forelder.

Begrensninger for bruk av materiale

Dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett. Alt tekstbasert eller grafisk materiale du kopierer, skriver ut eller laster ned, er lisensiert til deg av Hasbro, Inc. og/eller deres datterselskaper ("Hasbro") kun til personlig, ikke-kommersiell bruk i hjemmet for deg, forutsatt at du ikke endrer eller sletter noen opplysninger om opphavsrett, varemerke eller annen rettighetsbeskyttelse.

Hvis du laster ned programvare fra nettstedet, anses programvaren, inkludert alle filer og bilder som finnes i eller genereres av programvaren, og data som følger med (til sammen kalt "programvare"), som lisensiert til deg av Hasbro, kun til personlig, ikke-kommersiell bruk i hjemmet for deg. Hasbro overdrar verken eiendomsrett eller åndsverksrettigheter til programvaren, og Hasbro beholder full eiendomsrett til programvaren samt åndsverksrettighetene til denne. Du har ikke rett til å selge, videredistribuere eller reprodusere programvaren, og du skal heller ikke dekompilere, drive omvendt utvikling på, demontere eller på annen måte omdanne programvaren til en form som kan oppfattes av mennesker (denne setningen gjelder ikke hvis gjeldende nasjonal lov gir deg ikke-ekskluderbare rettigheter til å utføre noen av disse handlingene). Alle varemerker og logoer eies av Hasbro eller deres lisensgivere, og du har ikke rett til å kopiere eller bruke dem på noen måte.

Dette nettstedet kontrolleres og drives av Hasbro, Inc. fra deres lokaler i delstaten Rhode Island i USA. Hasbro avgir ingen erklæringer om at materiale på nettstedet passer eller er tilgjengelig for bruk på andre steder. De som velger å besøke dette nettstedet fra andre steder, gjør dette på eget initiativ og har ansvaret for å følge lokale lover, hvis og i den grad lokale lover gjelder. Programvare fra dette nettstedet er underlagt amerikansk (USA) eksportkontroll og gjeldende lokale lover. Ingen programvare fra dette nettstedet skal lastes ned eller på annen måte eksporteres eller videreeksporteres til (eller til en statsborger eller innbygger fra) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller noe annet land der USA har pålagt karantene for varer eller til noen på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt angitte statsborgere eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over forbud, eller til noe land, organ, selskap eller person som er pålagt sanksjoner fra Sikkerhetsrådet i FN. Ved å laste ned eller bruke programvaren erklærer eller garanterer du at du ikke befinner deg i, er under kontroll av eller er en statsborger eller innbygger i noe slikt land eller er på noen slik sanksjonsliste.

Fraskrivninger og begrenset ansvar – fremtidsrettede utsagn

Hasbro kan endre, flytte eller slette deler av, eller kan komme med tillegg til, dette nettstedet fra tid til annen.

I DEN FULLE UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV, LEVERES MATERIALET PÅ DETTE NETTSTEDET "SOM DET ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HASBRO GIR INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM BRUKEN AV ELLER RESULTATENE AV BRUK AV INNHOLDET ELLER ANNET MATERIALE PÅ DETTE NETTSTEDET NÅR DET GJELDER KORREKTHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE.

Alt materiale, inkludert uten begrensning, årsrapporter til aksjonærer, pressemeldinger og Hasbros rapporter til den amerikanske verdipapir- og børskommisjonen (SEC) som gjengis på dette nettstedet, gjelder per den opprinnelige datoen for rapporten. At et dokument er tilgjengelig på dette nettstedet, betyr ikke at informasjonen i dokumentet ikke er blitt endret eller erstattet på grunn av hendelser eller nyere dokumenter eller rapporter. Ethvert fremtidsrettet utsagn som er gjengitt på dette nettstedet, gjelder per den opprinnelige datoen da dokumentet som inneholder utsagnet, ble publisert eller innlevert, og skal leses sammen med visse opplysninger som er angitt i selskapets årsrapport på skjema 10-K under overskriften "Fremtidsrettede utsagn", selskapets kvartalsrapporter på skjema 10-Q under overskriften "Annen informasjon", og andre rapporter fra Hasbro til SEC som er tilgjengelige på dette nettstedet eller i SECs Edgar-database (http:/www.sec.gov/edgarhp.htm), og som kunne føre til at faktiske fremtidige hendelser eller resultater ville avvike vesentlig fra forventede hendelser eller resultater. Hasbro har ingen plikt til eller politikk for å oppdatere noen informasjon på dette nettstedet, og derfor skal ikke slik informasjon eller slike utsagn oppfattes som gjeldende på det tidspunktet da du besøker nettstedet. Videre kan hvilken som helst del av materialet som er tilgjengelig på dette nettstedet, inneholde tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Endringer kan av og til bli utført uten varsel i materialet som er tilgjengelig på dette nettstedet, i programvaren og i produktene som er beskrevet på nettstedet.

I DEN MEST OMFATTEDE GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER HASBRO SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, BLANT ANNET BEGRENSEDE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG FRAVÆR AV KRENKELSE. HASBRO GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET ELLER NYTTEVERDI FOR NOEN INFORMASJON SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET. HASBRO GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE I MATERIALET SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE UTEN AVBRYTELSER ELLER FEILFRIE, AT FEIL VIL BLI RETTET, ELLER AT MATERIALET, DETTE NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DEM TILGJENGELIGE, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. I DEN FULLE UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV, BÆRER DU (IKKE HASBRO) HELE KOSTNADEN VED NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORRIGERING.

I DEN FULLE UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV, OG IKKE UNDER NOEN FORHOLD, BLANT ANNET FORSØMMELSE, SKAL HASBRO HA ERSTATNINGSANSVAR FOR NOEN SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, NETTSTEDET ELLER NOE NEDLASTET MATERIALE, SELV OM HASBRO ELLER DERES REPRESENTANTER ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I DEN FULLE UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV SKAL IKKE, I NOE TILFELLE, HASBROS TOTALE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG VED ALLE SKADER, TAP OG SØKSMÅL (UANSETT OM DET GJELDER KONTRAKT ELLER ANNET) OVERSTIGE BELØPET DU EVENTUELT BETALTE TIL HASBRO FOR PRODUKTER SOM ER KJØPT PÅ DETTE NETTSTEDET.

DET KAN HENDE AT GJELDENDE LOV IKKE TILLATER UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGEN AV ANSVAR OVENFOR, SÅ DET KAN HENDE UTELUKKELSENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

Koblinger til andre nettsteder

Hasbro avgir ikke noen erklæringer om innholdet på noen andre nettsteder som du kan få tilgang til fra dette nettstedet. Når du besøker et nettsted som ikke tilhører Hasbro, må du være oppmerksom på at det er uavhengig av Hasbro, og at Hasbro ikke har kontroll over innholdet på dette nettstedet. En kobling til et nettsted som ikke tilhører Hasbro, betyr ikke at Hasbro anbefaler eller påtar seg noe ansvar for innholdet på eller bruken av dette nettstedet.

Leverte bidrag

Hvis en person som ser et dokument på dette nettstedet, henvender seg til Hasbro med informasjon som inneholder tilbakemeldinger, for eksempel spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende når det gjelder dette nettstedet eller innholdet i noe punkt, skal slik informasjon betraktes som ikke-konfidensiell, og Hasbro har ingen forpliktelser når det gjelder slik informasjon. Videre kan Hasbro fritt reprodusere, bruke, utlevere, vise, stille ut, overføre, oppføre, skape avledede arbeider av og distribuere informasjonen til andre uten begrensning og autorisere andre til å gjøre det samme. Videre kan Hasbro fritt bruke alle ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker som finnes i slik informasjon til hvilke som helst formål, blant annet utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og andre elementer som inneholder informasjonen. Dette punktet gjelder ikke personlige opplysninger om deg (for eksempel navn, postadresse og e-postadresse). Bruken av personopplysninger reguleres av Hasbros retningslinjer for personvern.

Med tanke på Hasbros løpende innsats for å forbedre sine produkter og å svare på tilbakemeldinger fra brukere, godtar du å formidle slike ideer, konsepter, kunnskaper og teknikker til Hasbro uten vederlag. Du godtar å levere alle dokumenter Hasbro med rimelighet kan be om i forbindelse med bekreftelse av Hasbros eierskap og ubegrensede rettigheter til å bruke slike ideer, konsepter, kunnskaper og teknikker.

Du er eneansvarlig for innholdet i alle kommentarer du gir. Du garanterer at ingen kommentarer du sender inn til dette nettstedet, vil: (i) krenke noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern eller andre personlige eller eierskapsbaserte rettigheter, (ii) være injurierende eller inneholde injurierende eller på annen måte ulovlig, krenkende eller slibrig materiale eller innebære urettmessig tilegnelse av en tredjeparts forretningshemmelighet, eller (iii) nedvurdere produkter eller tjenester fra noen tredjepart. Du godtar at du ikke skal oppgi noen personopplysninger (bortsett fra din e-postadresse eller ditt brukernavn) i e-post til andre brukere eller i meldinger som du oppfører på dette nettstedet.

Opphør

Denne avtalen gjelder til den eventuelt sies opp av deg eller Hasbro. Du kan si opp denne avtalen når som helst ved å slutte å bruke dette nettstedet, forutsatt at all tidligere bruk av dette nettstedet reguleres av denne avtalen. Hasbro kan si opp denne avtalen når som helst og uten varsel og dermed nekte deg tilgang til dette nettstedet etter Hasbros eget skjønn uansett grunn, blant annet hvis du ikke oppfyller en betingelse eller bestemmelse i denne avtalen. Ved oppsigelse av denne avtalen, enten fra din eller Hasbros side, må du straks ødelegge alt materiale som er nedlastet eller på annen måte anskaffet fra dette nettstedet, samt alle eksemplarer av slikt materiale, uansett om det er fremstilt i henhold til vilkårene i denne avtalen eller på annen måte.

Utskillelse

Hvis en bestemmelse eller delbestemmelse i disse vilkårene for bruk er eller blir ugyldig, ulovlig eller ikke rettskraftig, skal den anses som endret i minste grad som er nødvendig for å gjøre den gyldig, lovlig og rettskraftig. Hvis slik endring ikke er mulig, skal den aktuelle bestemmelsen eller delbestemmelsen anses som slettet. Ingen endring i eller sletting av en bestemmelse eller delbestemmelse i henhold til dette punktet skal påvirke gyldigheten og rettskraftigheten til resten av disse vilkårene.

Klikk her for å se Hasbros retningslinjer for personvern
© 1998-2013 Hasbro, Inc. Med enerett