Integritetsmeddelande för Hasbros webbplatser

(Senast uppdaterad: 14 maj 2018)

Vi har åtagit oss att skydda integriteten av dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga integritets- och dataskyddslagar. Termerna ”vi”, ”oss”, eller ”vår” i detta meddelande om cookies avser Hasbro, Inc. och dess närstående företag (tillsammans, ”Hasbro”). Detta meddelande om cookies avser information som vi inhämtar när du använder våra webbplatser och andra onlineprodukter och -tjänster där detta meddelande är publicerat (tillsammans, ”webbplatsen” eller ”webbplatserna”).

Om du har frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som anges längst ned i detta integritetsmeddelande.

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande ibland som svar på förändrade juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingar. När vi uppdaterar vårt integritetsmeddelande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, som motsvarar betydelsen av de förändringar vi gör. Vi kommer att erhålla ditt samtycke till eventuella väsentliga ändringar av detta integritetsmeddelande om och när detta krävs enligt gällande dataskyddslagar.

Du kan se när detta meddelande uppdaterades senast genom att kontrollera datumet för den senaste uppdateringen som visas högst upp i detta integritetsmeddelande.

Innehåll

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
 2. Med vem delar vi dina personuppgifter?
 3. Rättsliga grunder for bearbetning av personuppgifter
 4. Hur håller vi dina personuppgifter säkra?
 5. Internationella dataöverföringar.
 6. Webbplatser som tillhör tredje parter.
 7. Dina dataskyddsrättigheter.
 8. Hur du kontaktar oss.

Vi inhämtar följande kategorier av personuppgifter om dig:

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Våra rättsliga grunder för att inhämta och använda personuppgifter som anges ovan beror på de personuppgifter som avses och det specifika sammanhang i vilket vi inhämtar dem.

Vi kommer emellertid endast att samla in personuppgifter från dig (i) där vi behöver personuppgifterna för att utföra ett avtal med dig, (ii) där behandlingen sker enligt våra berättigade intressen och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter, eller (iii) där vi har ditt samtycke till att göra det. I vissa fall kan vi även ha rättslig skyldighet att inhämta personuppgifter från dig eller annars behöva använda dessa personuppgifter för att skydda dina eller andra personers vitala intressen.

Om vi ber dig att lämna personuppgifter för att uppfylla ett lagligt krav eller att utföra ett avtal med dig, kommer vi att ange detta vid den aktuella tiden och ge råd om huruvida dina personuppgifter är obligatoriska eller inte (och eventuella konsekvenser om du inte lämnar dina personuppgifter).

Om vi inhämtar och använder dina personuppgifter på grundval av våra (eller någon tredje parts) berättigade intressen, kommer vi att ange vid den aktuella tidspunkten vilka dessa berättigade intressen är.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information om vilka rättsliga grunder vi har för att inhämta och använda dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna under ”Kontakta oss” nedan.

Hasbro har infört policyer för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, utlämnande, ändring och/eller förstörelse. Till exempel strävar Hasbro efter att endast ge anställda som har en berättigad affärsfunktion tillgång till användarnas personuppgifter. Hasbro granskar även sina säkerhetsrutiner regelbundet för att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din integritet.

Hasbro behåller dina personuppgifter för berättigade affärsändamål, så länge ditt konto är aktivt och/eller så länge som det rimligen är nödvändigt för att förse dig med våra produkter och tjänster. Hasbro kommer även att behålla dina uppgifter i den mån det rimligen är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal. Vi kan också behålla cachade eller arkiverade kopior av dina uppgifter under en rimlig tidsperiod. När vi inte har något pågående berättigat affärsmässigt behov att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dessa, eller om det inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i arkiv) kommer vi att lagra dina personuppgifter säkert och isolera dem från ytterligare behandling tills radering är möjligt.

Trots våra ansträngningar ska du vara medveten om att ingen säkerhetsåtgärd alltid är perfekt eller ogenomtränglig. Av denna anledning kommer Hasbro att meddela användare om dataöverträdelser när Hasbro bedömer att detta är rimligen nödvändigt enligt med tillämpliga lagar.

Om möjligt försöker vi lagra den information du tillhandahåller till oss via denna webbplats lokalt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Som en del av de tjänster som erbjuds via vår webbplats kan de uppgifter du förser oss med emellertid överföras till länder utanför EES. Exempelvis kan det hända att ett av företagen inom Hasbro-koncernen är värd för några av våra servrar i ett land utanför EES eller att en av våra tjänsteleverantörer är belägen i ett land utanför EES.

Vi kan även dela information mellan företagen inom vår koncern, som befinner sig i länder över hela världen. Kontakta oss om du behöver kontaktinformation till andra företag inom vår koncern. Dessa länder kanske har dataskyddslagar som inte liknar lagarna inom EES. Om vi överför dina uppgifter utanför EES på detta sätt kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som förknippas med dig fortsätter att vara tillräckligt skyddade.

Annat än de uppgifter som avses i detta integritetsmeddelande kommer vi inte lämna ut några personuppgifter utan ditt tillstånd.

Vi kan inte ansvara för integritetsmeddelanden och praxis på andra webbplatser, även om du får tillgång till dem via länkar från vår webbplats och vi rekommenderar att du läser integritetsmeddelandet på varje webbplats du besöker.

Om du dessutom har länkat till vår hemsida från en webbplats eller annan onlinetjänst som tillhör en tredje part kan vi inte ansvara för integritetsmeddelanden och praxis hos ägare eller operatörer av den webbplatsen eller onlinetjänsten från den tredje parten och rekommenderar att du kontrollerar integritetsmeddelandet på webbplatsen eller onlinetjänsten som tillhör den tredje parten och kontaktar dess ägare eller operatör om du har några frågor eller funderingar.

Du har följande dataskyddsrättigheter:

Du har följande rättigheter avseende dina personuppgifter: (i) att komma åt, korrigera, uppdatera eller begära radering av uppgifterna; (ii) att invända mot bearbetning av dina personuppgifter (iii) att be oss att begränsa bearbetning av dina personuppgifter; (iv) att begära uppgiftsportabilitet; och (v) att välja bort marknadsföringskommunikation. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet om du vill ha mer information.

Vi kommer att svara på förfrågningar från individer som önskar utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Hasbro, Inc. är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Om du har frågor eller funderingar avseende vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda följande kontaktinformation:

E-post: askhasbro@hasbro.co.uk

Avgiftsfritt telefonnummer: 00800 2242 72 76

Eller skriv till oss:

Hasbro Consumer Affairs Department

PO Box 43

Newport

Gwent NP19 4YH

Förfrågningar till dataskyddsombudet skickas till: DPO@hasbro.com.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

  Vi använder cookies och liknande spårteknik (tillsammans, ”Cookies”) för att inhämta och använda personuppgifter om dig. Läs mer om de typer av cookies som vi använder, varför, och hur du kan kontrollera cookies i vårt meddelande om cookies.

  Vissa delar av vår webbplats kan be dig att lämna personuppgifter frivilligt: vi kan till exempel be dig att lämna dina kontaktuppgifter för att registrera ett konto hos oss, för att prenumerera på marknadsföringskommunikation från oss och/eller för att skicka förfrågningar till oss. Personuppgifter som du uppmanas att tillhandahålla, och anledningarna till varför du uppmanas att tillhandahålla dem, kommer att klargöras när vi ber dig att tillhandahålla dina personuppgifter.

  När du besöker vår webbplats kan vi inhämta vissa uppgifter automatiskt från din enhet. I vissa länder, inklusive länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan dessa uppgifter betraktas som personuppgifter enligt gällande lagstiftning om dataskydd.

  Specifikt kan uppgifter som vi inhämtar automatiskt innehålla uppgifter såsom din IP-adress, enhetstyp, unika identifikationsnummer, webbläsartyp, allmän geografisk plats (t. ex. land eller stad) och annan teknisk information. Vi kan också inhämta uppgifter om hur din enhet har interagerat med vår webbplats, inklusive vilka sidor som har besökts och vilka länkar som har klickats.

  Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att bättre förstå besökarna som kommer till vår hemsida, var de kommer ifrån och vilket innehåll på vår hemsida som är intressant för dem. Vi använder denna information för våra interna analysändamål och för att förbättra kvaliteten och relevansen av vår webbplats för våra besökare. Observera att vi använder aggregerad (d.v.s. icke-personlig) information för dessa analytiska ändamål.

  Ibland kan vi erhålla personuppgifter om dig från tredjepartskällor (t. ex. webbplatsanalys) men endast där vi har kontrollerat att dessa tredje parter antingen har ditt samtycke eller annars har laglig tillåtelse eller skyldighet att lämna ut din personuppgifter till oss.

  Vi använder analystjänster och programvara som har tillhandahålls av en tredje part (identifieras här ) för att hjälpa oss att förstå hur användare får tillgång till och använder webbplatserna. Dessa verktyg och tjänster använder cookies, web beacons och andra enheter eller tekniker i våra tjänster så att de kan spåra trafikdata. Uppgifter som inhämtas omfattar vanligtvis information såsom din IP-adress, din Internetleverantör, din webbläsare, hur lång tid du tillbringar på webbsidor, länkar som har klickats och annonser som har visats på sidorna. Vi använder denna information för att förbättra vår webbplats och din upplevelse, för att se vilka områden och funktioner på våra webbplatser som är populära, samt för att räkna besök. Se ”Cookies och liknande spårningsteknik”.

  Vi kan kontraktera tredje parter som placerar annonser för våra produkter och tjänster på andra webbplatser. Dessa tredje parter använder cookies, web beacons och andra enheter och tekniker för att inhämta information om dina besök på våra webbplatser. Uppgifter som inhämtas omfattar vanligtvis information såsom din IP-adress, din webbläsare, vilka webbsidor du besöker, vilka länkar som har klickats och om du har köpt en annonserad vara. Dessa tredje parter använder informationen för att leverera annonser och/eller innehåll som skräddarsys efter dina intressen. För mer information om riktad reklam som levereras av dessa tredje parter och hur du väljer bort att dina uppgifter används på detta sätt av företag som deltar i Digital Advertising Alliance, besökwww.aboutads.info/choices eller www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Du kan hänvisa till vår lista över tredje parter (här) för att se vilka av våra tredjeparts tjänsteleverantörer erbjuder möjligheten att välja bort riktad reklam via webbplatserna Digital Advertising Alliance (DAA) och/eller Network Advertising Initiative (NAI). Hasbro ansvarar inte för effektiviteten av eller efterlevnad av regler för alternativ eller program för att välja bort cookies från tredje parter eller riktigheten av deras uttalanden gällande deras alternativ eller program för att välja bort cookies.

  • Cookies och liknande spårningsteknik
  • Uppgifter som du ger oss frivilligt
  • Uppgifter som vi inhämtar automatiskt
  • Uppgifter som vi erhåller från tredjepartskällor
  • Annonser från tredje parter
 2. Med vem delar vi dina personuppgifter?
  • till våra koncernföretag, tredjeparts tjänsteleverantörer och samarbetspartners som utför bearbetningstjänster för oss (till exempel för att stödja leverans av, tillhandahålla funktionalitet på eller bidra till att förbättra säkerheten på vår webbplats) eller som annars behandlar personuppgifter för ändamål som anges i detta integritetsmeddelande eller som meddelas till dig när vi inhämtar dina personuppgifter.
  • till ett behörigt brottsbekämpande organ, tillsynsmyndighet, regeringsorgan, domstol eller annan tredje part där vi anser att upplysningar är nödvändiga (i) enligt tillämpliga lagar eller bestämmelser, (ii) för att utöva, etablera eller försvara våra juridiska rättigheter, eller (iii) för att skydda dina eller andra personers vitala intressen;
  • till en faktisk eller potentiell köpare (och dess agenter och rådgivare) i samband med eventuella eller faktiska eller föreslagna köp, fusioner eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen om att den endast får använda dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande;
  • till någon annan person med ditt samtycke till utlämnande.
 3. Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter
 4. Hur håller vi dina personuppgifter säkra?
 5. Internationella dataöverföringar
 6. Webbplatser från tredje parter
 7. Dina dataskyddsrättigheter
  • Om du vill få tillgång till, korrigera, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter kan du när som helst göra det genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under ”Kontakta oss” nedan.
  • Dessutom kan du invända mot bearbetning av dina personuppgifter, be oss att begränsa bearbetning av dina personuppgifter eller begära portabilitet avseende dina personuppgifter. Återigen kan du utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under ”Kontakta oss” nedan.
  • Du har när som helst rätt att välja bort marknadsföringskommunikation som vi skickar dig. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka länken ”avsluta prenumeration” eller ”välj bort” i e-postmarknadsföring som vi skickar till dig. För att välja bort andra former av marknadsföring (till exempel marknadsföring via post eller telefon), kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna under ”Kontakta oss” nedan.
  • Om vi har inhämtat och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke, kan du dessutom dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Tillbakadragande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av någon bearbetning som vi utförde innan du drog tillbaka ditt samtycke, och det påverkar inte behandlingen av dina personuppgifter som utförs på grundval av lagenliga grunder för bearbetning förutom samtycke.
 8. Kontakta oss

Please enter your birthday:

Sorry!

you are not eligible to visit the site.

OK