ANVÄNDNINGSVILLKOR

LÄS IGENOM FÖLJANDE VILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. Genom att använda den här webbplatsen bekräftar du att du godkänner dessa Villkor. Om du inte godkänner dessa Villkor ska du inte använda webbplatsen. Hasbro kan ändra dessa Villkor när som helst. Personer under 18 år som tittar på eller använder denna webbplats måste ha vårdnadshavarens tillstånd.

Begränsningar i användningen av material

Denna webbplats är upphovsrättsskyddad. Allt text- eller bildmaterial som du kopierar, skriver ut eller laddar ned licensierar Hasbro, Inc. och/eller deras dotterbolag (”Hasbro”) till dig endast för ditt eget icke-kommersiella hemmabruk, förutsatt att du inte ändrar eller tar bort några upphovsrättsliga eller varumärkesrättsliga symboler eller annan äganderättsinformation.

Om du hämtar programvara från webbplatsen betraktas programvaran, inklusive alla filer och bilder som ingår i eller genereras av programvaran samt medföljande data (sammantaget kallat ”Programvara”), som licensierad till dig av Hasbro endast för ditt eget icke-kommersiella hemmabruk. Hasbro överför varken äganderätten eller upphovsrätten till Programvaran och Hasbro förbehåller sig fullständig och absolut äganderätt till Programvaran samt alla immateriella rättigheter i den. Du har inte rätt att sälja, omdistribuera eller reproducera Programvaran, inte heller att dekompilera, bakåtkompilera, disassemblera eller på annat sätt omvandla Programvaran till någon mänskligt uppfattbar form (denna bestämmelse gäller inte i den utsträckning som tillämplig nationell lagstiftning beviljar dig en ovillkorlig rätt att utföra någon av de åtgärder som avses). Alla varumärken och logotyper tillhör Hasbro eller dess licensgivare och du har inte rätt att kopiera eller använda dem på något sätt.

Webbplatsen styrs och drivs av Hasbro, Inc. från företagets kontor i delstaten Rhode Island i USA. Hasbro lämnar inga utfästelser om att material på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser. De som väljer att gå in på webbplatsen från annan plats gör det på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar efterlevs om och i den utsträckning de är tillämpliga. Programvara från den här webbplatsen omfattas av USA:s exportrestriktioner och tillämpliga lagar. Ingen Programvara från denna webbplats får laddas ned till eller på annat sätt exporteras eller reexporteras till länderna (eller till en person som är medborgare i eller bosatt i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land som USA har infört handelsembargo mot eller någon som ingår i det amerikanska finansdepartementets lista över speciellt avsedda medborgare eller det amerikanska handelsdepartementets förbudslista, eller till land, företag eller juridisk eller enskild person som sanktioner är utfärdade mot av Förenta nationernas säkerhetsråd. Genom att ladda ned eller installera Programvaran försäkrar du att du inte befinner dig i, står under kontroll av eller är medborgare i eller bosatt i något av dessa länder eller omfattas av någon sådan lista eller sanktion.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning: framåtblickande uttalanden

Hasbro kan komma att ändra, flytta eller ta bort delar av eller göra tillägg till den här webbplatsen från tid till annan.

I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET TILLHANDAHÅLLS MATERIAL PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD. HASBRO GARANTERAR INTE, OCH LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER OM, ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLLET ELLER ANNAT MATERIAL PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN AVSEENDE RIKTIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER I NÅGOT ANNAT AVSEENDE.

Allt material, inklusive, men inte begränsat till, årsrapporter till aktieägare, pressmeddelanden och Hasbros ingivanden till den amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission (”SEC”) som återges på den här webbplatsen, gäller från samma datum som den ursprungliga publiceringen eller ingivandet. Den omständigheten att ett dokument är tillgängligt på den här webbplatsen innebär inte att informationen i dokumentet inte har ändrats eller ersatts av händelser eller av ett efterföljande dokument eller ingivande. Ett framåtblickande uttalande som återges på den här webbplatsen gäller från samma datum som det originaldokument som innehåller uttalandet publicerades eller ingavs och ska tolkas tillsammans med vissa faktorer som anges i företagets årsrapport i formulär 10-K under rubriken ”Forward-Looking Statements” (Framåtblickande uttalanden), företagets kvartalsrapporter i formulär 10-Q under rubriken ”Other Information” (Övrig information) och i andra ingivanden från Hasbro till SEC som är tillgängliga på den här webbplatsen eller i SEC:s Edgar-databas (http:/www.sec.gov/edgarhp.htm) och som kan få faktiska framtida händelser eller resultat att skilja sig väsentligt från förväntade händelser eller resultat. Hasbro har ingen skyldighet eller policy om att uppdatera information eller uttalanden på den här webbplatsen och ingen bör därför förlita sig på att sådan information är aktuell det datum då webbplatsen besöks. Delar av material på den här webbplatsen kan också innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar av materialet på den här webbplatsen, Programvaran och produkter som beskrivs på webbplatsen kan komma att göras från tid till annan utan föregående meddelande.

I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET FRISKRIVER SIG HASBRO FRÅN ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. HASBRO GARANTERAR INTE ATT NÅGON INFORMATION PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG ELLER ANVÄNDBAR. HASBRO GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONER I DE MATERIAL SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA AVBROTTS- ELLER FELFRIA, ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT MATERIAL, WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR DESSA TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET SKA DU SJÄLV (INTE HASBRO) HELT BEKOSTA ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION OCH KORRIGERING.

I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET ANSVARAR HASBRO UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRSUMMELSE, FÖR NÅGRA SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER OMÖJLIGHETEN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER HÄMTAT MATERIAL, ÄVEN OM HASBRO ELLER DESS REPRESENTANT HAR UNDERRÄTTATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET SKA HASBROS TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG AVSEENDE ALL SKADA, FÖRLUST OCH GRUND FÖR TALAN (ENLIGT KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT) INTE ÖVERSTIGA DET EVENTUELLA BELOPP SOM DU BETALAT TILL HASBRO FÖR PRODUKTER SOM KÖPTS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN.

OM TILLÄMPLIG LAG INTE TILLÅTER UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR BERÖRS DU INTE AV DEM.

Länkar till andra webbplatser

Hasbro lämnar inga utfästelser av något slag beträffande innehållet på andra webbplatser som du kan nå från denna webbplats. När du besöker en webbplats som inte tillhör Hasbro ska du vara införstådd med att den är oberoende av Hasbro och att Hasbro inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. En länk till en webbplats som inte tillhör Hasbro innebär inte att Hasbro rekommenderar eller åtar sig ansvar för innehållet på eller användningen av webbplatsen i fråga.

Inskickat material

Om någon som tar del av dokument på den här webbplatsen kontaktar Hasbro med information, inklusive feedback i form av exempelvis frågor, kommentarer, förslag eller liknande angående webbplatsen eller innehållet i någon produkt, ska sådan information betraktas som icke-konfidentiell och Hasbro har ingen skyldighet av något slag beträffande sådan information. Hasbro har dessutom rätt att reproducera, använda, röja, visa, framställa, överföra, framföra, skapa härledda alster av och distribuera informationen till andra utan begränsning samt att bevilja andra behörighet att göra detsamma. Hasbro har vidare rätt att använda eventuella idéer, koncept, kunskaper eller teknik som ingår i sådan information för vilket ändamål som helst, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och annat som införlivar sådan information. Denna punkt gäller inte personuppgifter om dig (såsom namn, postadress och e-postadress), vars användning regleras av Hasbros Sekretesspolicy.

Med beaktande av Hasbros fortlöpande insatser för att förbättra dessa produkter och besvara feedback från användare samtycker du till att överlåta sådana idéer, koncept, kunskaper och teknik till Hasbro utan ersättning. Du samtycker till att utfärda samtliga dokument som Hasbro skäligen begär i samband med bekräftelse av Hasbros ägande av och obegränsade rätt till sådana idéer, koncept, kunskaper och teknik.

Du ansvarar helt för innehållet i eventuella kommentarer som du lämnar. Du samtycker till att de kommentarer du skickar in till den här webbplatsen inte: (i) inkräktar på tredje mans rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet eller annan personlig eller immateriell rättighet, (ii) utgör eller innehåller åtalbart eller på annat sätt olagligt, smädligt eller obscent material eller utgör otillbörligt spridande av tredje mans affärshemlighet, eller (iii) ringaktar produkter eller tjänster från tredje man. Du samtycker till att inte skicka in några personuppgifter (annat än din e-postadress eller användarnamn) via e-post som skickas till andra användare eller meddelanden som du postar på den här webbplatsen.

Avtalets upphörande

Detta Avtal gäller tills det avslutas av dig eller Hasbro. Du kan när som helst avsluta detta Avtal genom att sluta använda webbplatsen, med förbehåll för att all tidigare användning av webbplatsen regleras av detta Avtal. Hasbro har rätt att när som helst avsluta detta Avtal utan föregående meddelande och i samband därmed neka dig tillträde till den här webbplatsen oavsett orsak och enligt Hasbros gottfinnande, inklusive din bristande uppfyllelse av villkor i detta Avtal. När detta Avtal avslutas av dig eller Hasbro måste du omgående förstöra allt material som hämtats eller på annat sätt införskaffats från den här webbplatsen samt alla kopior av sådant material, oavsett om de skapats enligt detta Avtal eller ej.

Avtalet i dess helhet

Om en bestämmelse, helt eller delvis, i dessa Användningsvillkor är eller blir ogiltig, olaglig eller overkställbar ska den betraktas som ändrad i minsta nödvändiga utsträckning för att den ska bli giltig, laglig och verkställbar. Om sådan ändring inte är möjlig ska den berörda bestämmelsen, eller delen av den, betraktas som borttagen. Ändring eller borttagning av en bestämmelse, eller del av den, enligt denna punkt påverkar inte giltigheten eller verkställbarheten av återstoden av dessa Villkor.

Klicka här om du vill läsa Hasbros Sekretesspolicy. © 1998–2013 Hasbro, Inc. Med ensamrätt