ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะใช้เว็บไซต์แห่งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาออกจากเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ฮาสโบรอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม

ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล

เว็บไซต์แห่งนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ สำหรับข้อมูลที่เป็นข้อความหรือภาพใดๆ ที่ท่านทำสำเนา พิมพ์หรือดาวน์โหลด ท่านได้รับอนุญาตจากฮาสโบร อิงค์ และ/หรือบริษัทลูกของฮาสโบร ("ฮาสโบร") ให้กระทำการดังกล่าวได้เพื่อการใช้ส่วนบุคคลและการใช้ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ภายในที่อยู่อาศัยของท่านเองเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบคำบอกกล่าวลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือคำบอกกล่าวเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ

ในกรณีที่ท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์แห่งนี้ ตัวซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมถึงไฟล์และภาพทั้งหมดที่อยู่ในหรือสร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์นี้ และข้อมูลประกอบ (รวมกันเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") ถือว่าท่านได้รับอนุญาตจากฮาสโบรเพื่อการใช้ส่วนบุคคลและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ในที่อยู่อาศัยของท่านเองเท่านั้น อย่างไรก็ดี ฮาสโบรไม่ได้โอนกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์และฮาสโบรยังคงมีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยสมบูรณ์ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว ท่านไม่มีสิทธิที่จะขาย จัดจำหน่ายหรือทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ และท่านไม่มีสิทธิที่จะทำการถอดรหัส (decompile) ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกองค์ประกอบ (disassemble) หรือด้วยประการอื่นใดแปลงสภาพของซอฟต์แวร์ให้เป็นรูปแบบที่คนสามารถอ่านเข้าใจได้ (human-perceivable form) (ประโยคนี้จะไม่ใช้บังคับเพียงเท่าที่กฎหมายระดับประเทศอาจให้สิทธิที่ไม่กีดกันการใช้สอย (non-excludable rights) แก่ท่านเพื่อกระทำการใดๆ ที่กฎหมายอ้างอิงถึง) เครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ทั้งปวงที่มีฮาสโบรหรือผู้อนุญาตของฮาสโบรเป็นเจ้าของและท่านไม่สามารถที่จะลอกเลียนหรือใช้เครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม

เว็บไซต์แห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมและดำเนินการของฮาสโบร อิงค์ จากสำนักงานของตนภายในรัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา ฮาสโบรไม่รับรองว่า ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้มีความเหมาะสมหรือสามารถใช้งานในประเทศอื่นๆ บุคคลที่เลือกที่จะเข้าเว็บไซต์แห่งนี้จากพื้นที่อื่นๆ จะกระทำการดังกล่าวโดยความคิดริเริ่มของตนเองและจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ในกรณีนี้และเพียงเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นดังกล่าวใช้บังคับ ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์แห่งนี้อยู่ภายใต้บังคับของการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ซอฟต์แวร์ใดๆ จากเว็บไซต์แห่งนี้ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือด้วยประการอื่นใดส่งออกหรือนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปที่ (หรือไปยังผู้มีสัญชาติหรือผู้มีถิ่นพำนักอาศัยใน) ประเทศคิวบา อิรัก ลิเบีย เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรียหรือประเทศอื่นใดที่สหรัฐอเมริกาห้ามส่งสินค้าไปหรือไปให้แก่บุคคลใดๆ ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสัญชาติที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาหรือตารางคำสั่งต้องห้ามของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา โดยในการที่ท่านดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ ถือว่าท่านได้รับรองและรับประกันว่า ท่านไม่ได้อยู่ในหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของหรือเป็นผู้มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักอาศัยในประเทศใดๆ ดังกล่าวหรือมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อใดๆ ดังกล่าว

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิด ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements)

ฮาสโบรอาจเปลี่ยนแปลง ย้าย หรือลบบางส่วนของเว็บไซต์หรืออาจเพิ่มเติมเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูลในเว็บไซต์แห่งนี้ได้ถูกแสดงตามเกณฑ์ "ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น" โดยไม่มีคำรับประกันไม่ว่าในประเภทใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ฮาสโบรไม่ได้รับประกันหรือให้คำรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้เนื้อหาหรือข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือหรือประการอื่นใด

ข้อมูลทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง รายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ และการยื่นเอกสารของ
ฮาสโบรต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("กลต.") ซึ่งถูกทำซ้ำในเว็บไซต์แห่งนี้ ลงวันที่ตามวันที่มีการเผยแพร่หรือยื่นเอกสารในขณะเวลานั้น การที่เอกสารมีพร้อมอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ได้หมายความว่า ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารดังกล่าวไม่ได้ถูกแก้ไขหรือแทนที่โดยเหตุการณ์หรือเอกสารหรือการยื่นเอกสารในเวลาต่อมา ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตใดๆ ที่ถูกทำซ้ำอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ลงวันที่ตามวันที่ที่เอกสารซึ่งมีข้อความดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์หรือยื่น และจะต้องพิจารณาร่วมกันพร้อมกับปัจจัยบางประการที่ระบุในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-เค ภายใต้หัวข้อ "ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต" รายงานรายไตรมาสของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-คิว ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลอื่นๆ" และในการยื่นเอกสารอื่นๆ ของฮาสโบรต่อกลต. ที่มีอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้หรือในฐานข้อมูล Edgar ของกลต. (http://www.sec.gov/edgarhp.htm) ซึ่งอาจทำให้เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตตามจริงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่มีการคาดการณ์ไว้ ฮาสโบรไม่มีหน้าที่หรือนโยบายที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลหรือข้อความในเว็บไซต์แห่งนี้ให้ทันสมัย และดังนั้น ท่านจึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลหรือข้อความดังกล่าวว่าเป็นข้อมูลหรือข้อความที่ทันสมัย ณ วันที่ท่านเข้าเว็บไซต์แห่งนี้ นอกจากนี้ ส่วนใดๆ ของข้อมูลที่มีพร้อมอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้อาจประกอบด้วยความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือการสะกดผิดเนื่องจากการพิมพ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้รวมทั้ง ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถอนุญาตได้ ฮาสโบรขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงที่การรับประกันโดยปริยายในความสามารถที่จะนำออกวางตลาด ความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งนี้ไม่จำกัดในกรณีอื่นๆด้วย ฮาสโบรไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความมีประโยชน์ของข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ฮาสโบรไม่รับประกันในข้อมูลที่ในเว็บไซต์แห่งนี้จะมีความต่อเนื่องกันหรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่รับประกันว่าข้อบกพร่องดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข หรือ ข้อมูล เว็บไซต์แห่งนี้หรือเครื่องแม่ข่ายที่ทำให้ข้อมูลและเว็บไซต์มีพร้อมใช้จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ ท่าน  จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการแก้ไขที่จำเป็นทั้งหมด

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ ฮาสโบรจะไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายพิเศษหรือค่าเสียหายต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการบกพร่องที่จะใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาใดๆ แม้ว่าฮาสโบรหรือผู้แทนของฮาสโบรจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดทั้งหมดของฮาสโบรที่มีต่อท่านสำหรับค่าเสียหาย ความสูญเสียและมูลฟ้องทั้งหมด (ไม่ว่าตามสัญญาหรือด้วยประการอื่น) จะไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านชำระให้แก่ฮาสโบร (ถ้ามี) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในเว็บไซต์

กฎหมายที่บังคับไม่อาจอนุญาตการยกเว้นการรับประกันโดยปริยาย หรือข้อจำกัดความรับผิดข้างต้น ดังนั้น ข้อยกเว้นข้างต้นจึงอาจไม่ใช้บังคับต่อท่าน

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

ฮาสโบรไม่ให้คำรับรองใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านอาจเข้าถึงได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของฮาสโบร โปรดเข้าใจว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเอกเทศจากฮาสโบรและฮาสโบรไม่มีการควบคุมเหนือเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว ลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช้ของฮาสโบรไม่ได้หมายความว่า ฮาสโบรรับรองหรือยอมรับความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

การยื่นข้อมูล (Submissions)

หากผู้ดูเอกสารใดๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ตอบกลับฮาสโบรโดยให้ข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลความคิดเห็น เช่น คำถาม ข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของรายการใดๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และฮาสโบรจะไม่มีภาระผูกพันไม่ว่าประเภทใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ฮาสโบรจะมีสิทธิที่จะผลิตซ้ำ ใช้ เปิดเผย แสดง จัดแสดง ส่ง กระทำ สร้างสรรค์งานดัดแปลง (derivative works) และแจกจ่ายข้อมูลให้บุคคลอื่นโดยปราศจากข้อจำกัด และอนุญาตให้บุคคลอื่นกระทำการเช่นเดียวกันได้ นอกจากนี้ ฮาสโบรจะมีสิทธิที่จะใช้ความคิด แนวความคิด ความรู้ความชำนาญหรือเทคนิคที่มีอยู่ในข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดอยู่เพียงที่ การพัฒนา การผลิตและการขายผลิตภัณฑ์และสิ่งของอื่นๆ ที่มีข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ข้อความที่ได้กล่าวมานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบังคับใช้ต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่เพื่อการติดต่อทางไปรษณีย์ และที่อยู่อีเมล) ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของฮาสโบร

เนื่องจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของฮาสโบรในการที่จะส่งเสริมและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้และเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นจากผู้ใช้ ท่านตกลงที่จะโอนความคิด แนวความคิด ความรู้ความชำนาญและเทคนิคดังกล่าวให้แก่ฮาสโบรโดยไม่คิดค่าตอบแทน ท่านตกลงที่จะดำเนินการตามเอกสารใดๆ และทั้งหมดที่ฮาสโบรอาจร้องขอตามสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการยืนยันความเป็นเจ้าของและสิทธิที่ไม่จำกัดของฮาสโบรที่จะใช้ความคิด แนวความคิด ความรู้ความชำนาญ และเทคนิคดังกล่าว

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของข้อคิดเห็นใดๆ ที่ท่านได้แสดง และท่านยอมรับว่า ไม่มีข้อคิดเห็นใดๆ ที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์แห่งนี้ที่จะไม่ (1) ละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ (2) เป็นหรือมีข้อความที่หมิ่นประมาทหรือด้วยประการอื่นใด ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ที่หยาบคายหรือลามกอนาจาร หรือเป็นการใช้ความลับทางการค้าของบุคคลภายนอกใดๆ โดยมิชอบ และ (3) ดูหมิ่นผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกรายใดๆ ท่านตกลงที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ (ที่ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ใช้ของท่าน) ผ่านทางอีเมล์ที่ส่งให้แก่ผู้ใช้รายอื่นๆ หรือข้อความที่ท่านโพสต์ไว้ในเว็บไซต์

การบอกเลิกข้อตกลง

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับ จนกว่าจะมีการบอกเลิกโดยท่านหรือฮาสโบร ท่านอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ในเวลาใดๆ โดยยุติการใช้เว็บไซต์แห่งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า การใช้งานบนเว็บไซต์แห่งนี้ในคราวก่อนหน้านี้ทุกคราจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงนี้ ฮาสโบรอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทุกเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสามารถปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์แห่งนี้ได้ตามดุลยพินิจของฮาสโบรแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดๆ ซึ่งรวมถึงการที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้ เมื่อท่านหรือฮาสโบรบอกเลิกข้อตกลงนี้ ท่านจะต้องทำลายข้อมูลทั้งปวงที่ดาวน์โหลดหรือด้วยประการอื่นใดได้รับจากเว็บไซต์แห่งนี้ พร้อมทั้งสำเนาทั้งหมดของข้อมูลดังกล่าวโดยทันที ไม่ว่าที่จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือด้วยประการอื่นใดก็ตาม

คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของฮาสโบร

© 2541-2556 ฮาสโบร อิงค์ สงวนสิทธิทุกประการ